5. třída - Netopýři

Podívejte se na třídu Netopýrů na komunitě Google +

5. třída - Netopýři

ČERVEN

Matematika: V červnu jsme se věnovali dále rovnicím s jednou neznámou. Žáci vymýšleli vlastní úlohy a ve výpočtech využívali i obvod a obsah. Jednu hodinu jsme nakousli dvě rovnice se dvěma neznámýma. Ukázali jsme si, jaké možné úlohy lze řešit pomocí rovnic. Poté jsme se věnovali zběžně následujícím tématům: aritmetický průměr a práce s grafem, Vennovy diagramy, logické řady, velká čísla a krácení nul, konstrukční úlohy a rýsování - např. kolmice, kružnice, rovnoběžky, střed úsečky, čtverec. Také jsme v červnu psali písemnou práci. Poslední hodinu matematiky jsme se věnovali slovním úlohám, které vymýšleli jiné žáci 5. tříd.

Angličtina: V anglickém jazyce jsme hodně anglicky mluvili. Opakovali jsme přítomný průběhový čas. Poté jsme se věnovali předložkám. Probrali jsme jak předložky místní, tak časové. Dále jsme sledovali dost anglických videí, například prasátko Pepa. Zopakovali jsme nějaká slovíčka týkající se zvířat nebo lidského těla. Také jsme dělali nějaká cvičení na shrnutí gramatiky z 5. ročníku. Poslední hodinu jsme opakovali hodiny a povídali si.

Etika: V etice jsme se věnovali tématům jako je sebeovládání a stanovení osobních cílů.Poslední hodinu jsme se každý zamysleli nad svými kladnými i horšími stránkami.

Prvověda (Věda): V prvovědě jsme se věnovali ještě elektrování těles a vyráběli si elektrický "vysavač" z krabičky od pomazánky. Zbytek hodin jsme se bavili o lidském těle. Ukázali jsme si důležité orgány na modelu a poté jsme sledovali některé díly seriálu Byl jednou jeden život.

Informatika: Žáci dokončovali své hry v multimediálním prostředí Scratch.

 

KVĚTEN

Matematika: V měsíci květnu jsme pokračovali ve výpočtech objemu, povrchu a kostry u těles, a to u trojbokého hranolu nebo jehlanu. Dostali jsme se i k výpočtu obsahu trojúhelníka. Ve výpočtech jsme využili také desetinná čísla. Zopakovali jsme názvy geometrických útvarů a těles. Dále jsme se věnovali rovnicím s jednou neznámou. Ačkoliv toto učivo běžně patří do vyšších ročníků, žáci pomocí slovních úloh, šipkových grafů nebo úloh s vahami rovnice už řešit umí a využívají vlastní úvahy. V hodinách jsme si ukázali rovněž standardní řešení rovnic.

Anglický jazyk: V hodinách anglického jazyka jsme opět poslouchali, četli a mluvili anglicky. Také jsme se podívali na anglické video nebo si zkoušeli vyplňovat test na úrovni A1, což většině žákům šlo velice pěkně. Učili jsme se další slovíčka. Také jsme si zahráli venku hru na procvičení gramatiky, zejména času přítomného prostého vs. průběhového.

Věda: V hodinách vědy jsme pracovali se zrcadlovou folií - zobrazovali jsme předměty a nakreslené obrázky. Dále jsme se seznámili i se stereogramy. Poté jsme věnovali hodinu elektrování těles a řekli si trochu teorie ohledně elektrického náboje.

Etika: V etice jsme si povídali o tom, jakou moc mají slova, která druhým říkáme - a že bychom si měli dávat pozor na jazyk. Dále jsme se bavili o správné komunikaci mezi sebou, což spolu úzce souvisí.

Prvověda: V květnu jsme v prvovědě zkoumali potravní řetězce různých společenstev a vyhledávali druhy ohrožené vyhynutím.

Informatika: Žáci se začali seznamovat s multimediálním prostředím Scratch, ve kterém si vytvářejí vlastní hru.

 

DUBEN

Vážení rodiče, posílám Vám dopis za měsíc březen.

Matematika: V hodinách matematiky jsme začátkem dubna stále pokračovali v tématu zlomků a desetinných čísel. Prováděli jsme nejrůznější výpočty a slovní úlohy a učili se sčítat zlomky se stejným jmenovatelem, krátit je apod. Poté jsme se vrhli na téma povrchu a objemu. Naučili jsme se jednotky (délky, plochy, objemu) a počítali jsme kostru, povrch a objem u různých těles - krychle, kvádr, trojboký jehla nebo krychlové stavby. V tomto případě jsme při výuce využili i modely. Také jsme se učili kreslit sítě těles. Jednu hodinu jsme věnovali opakování matematických operací pomocí hry. Kromě toho všeho se žáci zúčastnili soutěže pythagoriáda a psali scio test z matematiky.

Angličtina: V angličtině jsme se v dubnu hodně věnovali poslouchání různých příběhů a povídek a následně si je překládali. Opět jsme si anglicky i povídali a četli, aby se žáci naučili více s angličtinou pracovat. Co se týká gramatiky, procvičovali jsme hlavně používání přítomného času prostého. Dále jsme se učili slovíčka o lidských vlastnostech. Kromě toho jsme si udělali cvičení na téma jaro, kde se objevily různé gramatické jevy a také žáci psali scio test z angličtiny.

Etika: V etice jsme si společně povídali o tom, že každý člověk má hluboko hodnotu a měli bychom tak přistupovat jak k sobě samým, tak k ostatním. Četli jsme si další příběh o přátelství a o tom, jak druhým dělat radost.

Věda: V tomto měsíci jsme se ve vědě věnovali optice - hráli jsme si skládáním barev a koukali se na optické klamy. Také jsme vyráběli kaleidoskop pomocí korálků a zrcadlové folie.

Informační technologie: Začali jsme se naplno věnovat 3D grafice a žáci se pokusili vytvořit interiér budov.

Hudební výchova: V dubnu jsme pokračovali ve hře na flétnu, bohužel nás trochu brzdí časté absence některých žáků. Pokoušeli jsme se skládat elektronickou hudbu a zpívali písničky včetně jedné ruské.

 

BŘEZEN

Vážení rodiče, posílám Vám dopis za měsíc březen.

Matematika: V matematice jsme pokračovali v tématu zlomků a desetinných čísel. Pracovali jsme s učebnicí a tato témata si procvičili v různých cvičeních, slovních úlohách nebo na příkladu hodin. Také žáci psali test, ve kterém si zopakovali mnohoúhelník, dělitelnost a právě zlomky vs. desetinná čísla. Test jsme si společně opravili. Další nedílnou součástí března byly úlohy z matematického klokana - předem žáci počítali cvičné úlohy, poté psali samotnou soutěž a nakonec jsme diskutovali o správných řešeních úloh.

Anglický jazyk: Angličtinu v březnu jsme zahájili s projektem Edison, kde nám student z Turecka vyprávěl o své zemi. Co se týká gramatiky, pokračovali jsme dále v procvičování modálních sloves (must, have to, can) a mluvili jsme o rozkazovacím způsobu. Také jsme psali test, což byl diktát anglických vět a žáci doplňovali modální slovesa. Některé hodiny jsme si více anglicky povídali o tom, kde a jak jsme trávili volno. V pracovním sešitě jsme vypracovali některá cvičení z témat My town a My holiday, kde se objevil i přítomný průběhový čas.

Český jazyk: V uplynulém měsíci jsme navázali na probírané učivo předpony s/z, ukotvovali probrané učivo slovní druhy - včetně mluvnických kategorií. Hodně jsme četli a př četbě jsme probírali již známé jevy. Otevřeli jsme rovněž téma měkkých, tvrdých a přivlastňovacích přídavných jmen a psaní i/y. Věnovali jsme se rovněž Velikonocům, četli jsme o zvycích našich předků a porovnávali jsme je se současností. Zavedli jsme referáty ke čtenářskému deníku, kde čtenář seznámil třídu s knihou, kterou přečetl. Tímto mimo jiné formujeme vlastní projev, prezentaci a rétorické schopnosti.

Etika: Vyprávěli jsme si příběhy, v nichž se objevovala témata úcty ke druhým, ohleduplnosti, vlastní hodnoty nebo to, co znamená dívat se na druhé srdcem.

Věda: Měsíc březen jsme zahájili tématem setrvačnosti, kdy jsme si vyzkoušeli pokus s papírovou koulí uvnitř role nebo vytrhávání papíru zpod mincí. Dál jsme se věnovali zvuku: vyzkoušeli jsme si pokus se "zpívající" korunou uvnitř nafouknutého balónku, zkoušeli si vyrobit "flétnu" z brčka a také jsme vyrobili kelímkový telefon.

Informační technologie: Dokončili jsme práci s multimédii a začali se zabývat 3D počítačovou grafikou.

Hudební výchova: Pokračovali jsme ve hře na flétnu, učili se o Slovácku, zpívali píseň Ej od Buchlova, poslouchali hudbu a učili se o hudebních variacích.

Pěkný den a celé Velikonoce

Adéla Ptáčková

 

ÚNOR

Matematika:

V matematice jsme se v únoru stále věnovali dělitelnosti. Mluvili jsme o kritériích dělitelnosti čísel a pracovali na různých úlohách, např. dláždění podlahy. Po uzavření tohoto tématu jsme se po krátkém zopakování dělení přesunuli na zlomky, což souvisí i s dělitelností. Naučili jsme se a využívali pojmy jako je čitatel, jmenovatel, krácení a zlomek v základním tvaru. Zlomky jsme mj. procvičovali na hodinách.

 

Český jazyk:

V českém jazyce jsme se učili používat předložky s/z a zdůraznili rozdíl mezi předložkou a zvratným zájmenem se. Procvičovali jsme také slovní druhy, psaní ě/je, koncovky ský/ští, nebo tvrdé a měkké y/i. Žáci psali vypravování na libovolné téma, kde všechna slova začínala na jedno písmeno.

 

Anglický jazyk:

V angličtině jsme se učili používat slovesa can, must a have to, a s nimi i jejich zápory. Také jsme anglicky mluvili a hlavně jsme četli a překládali anglické články. V pracovním sešitě jsme pracovali na cvičeních z tématu My Town a každý žák si vyzkoušel popisovat trasu. Jednu hodinu jsme věnovali slovíčkům na téma olympiády.

 

Prvověda:

V hodinách vědy jsme se zabývali magnety a magnetickým polem a vše si prakticky vyzkoušeli.

 

Etika:

V etice jsme se bavili o odpuštění druhým a o tom, jak se na ně dívat srdcem. Četli jsme si příběhy a poté o nich diskutovali.

 

Hudební výchova:

V únoru k nám zavítal student Vasilii z Gruzie a udělal dětem přednášku o své rodné zemi.

 

Dramatická výchova:

Téma partnerství - sehráli jsme úplnou hru v roli žáků, kteří v jedné situaci zahrají kladné/záporné vyznění svého chování a jednání, např. ve přijetí nových žáků třídě.

 

Tvořivé čtení:

Řešili jsme významy slov - synonyma, antonyma, homonyma a metafory, metonymie a na konci měsíce jsme začali osnovu vypravování - vše v kombinaci práce s texty.

 

Výtvarná výchova:

Zátiší černým úhlem

 

Informační technologie:

Multimédia a vyhledávání informací na internetu.

Adéla Ptáčková

 

 

LEDEN

Vážení rodiče, v lednu jsme probírali následující aktivity: Matematika: Začátkem ledna jsme v matematice ještě dokončovali úlohy z geometrie a následně tématem celého ledna byla dělitelnost. Hráli jsme několikrát názornou hru na dělitelnost, doplňovali tabulky, pokrývali dlaždicemi plochu (jen na papíře) a také jsme procvičili běžné dělení. Dvě hodiny matematiky byly výjimečně zaměřeny na volby, kde jsme počítali rozdíly hlasů a nakousli i procenta. Angličtina:

V anglickém jazyce jsme se, co se týká gramatiky, věnovali časování sloves BE, HAVE a CAN. Dále jsme pracovali s pracovním sešitem, kde jsme probrali např. lekci na témata zdraví. Dále jsme si angličtinu procvičovali na několika cvičných testech pro 5.ročník, které žáci zvládali dobře.Také jsme anglicky mluvili, četli nebo psali vlastní příběh. Etika: V etice jsme se zaměřili na téma pozitivního naladění. Bavili jsme se o tom, jak a proč se pozitivně naladit a ukázali jsme si to i na scénkách. Říkali jsme si, k čemu je dobré objevit v sobě své lepší já a vymýšleli o tom vlastní příběhy. Prvověda: V prvovědě jsme se nejprve zabývali návrhem na úpravu školní zahrady, následně jsme se bavili o tématu atmosféry, počasí a ovzduší a nakonec jsme si zkoušeli pokus s hořením a zjistili, že přívod kyslíku můžou zastavit i spaliny z hoření. IT: V informatice jsme se zabývali především multimédii, dabováním a úpravou videí.

Adéla Ptáčková

 

LISTOPAD

Vážení rodiče,

nahlédněte s námi do listopadové výuky.

V českém jazyce jsme se věnovali stavbě slova, procvičování pravopisu a psacího písma. Několik hodin jsme věnovali zpracování projektu „Podzimníčci“.

V matematice jsme se zabývali kapitolou násobení a dělení. Nejprve žáci násobili a dělili zpaměti a také si zkoušeli, jak se dá výpočet zjednodušit. S tím souvisí, že jsme procvičovali násobilku. Také jsme počítali několik slovních úloh s využitím těchto operací a logické úlohy. Dále žáci trénovali písemné násobení a dělení, a to i s většími čísly. V posledních hodinách jsme se věnovali dělení dvojciferným číslem.

V anglickém jazyce jsme probírali především zájmena, nejprve osobní a přivlastňovací. Bavili se o tom, jaká se kdy používají, a sestavili jsme si k tomu tabulku pro přehled. Tato zájmena jsme procvičovali v několika cvičeních a diktovaných větách. Dále jsme pracovali i s pracovním sešitem, kde jsme se seznámili s některými hudebními nástroji a následně s tím, co je v domě (místnosti, nábytek), žáci se přitom naučili některé anglické předložky. V posledních hodinách jsme se učili používat ukazovací zájmena (tento, tamten...).

V prvovědě jsme mluvili o kapalinách - žáci se učili o koloběhu vody v přírodě a v jedné hodině jsme si prakticky vyzkoušeli fungování Archimedova zákona na pokusu. Také jsme v prvovědě stavěli dům a povídali si o jeho obyvatelích. Dozvěděli jsme se, jak si dům a zahradu zkrášlit květinami a jak se starat o domácí mazlíčky. Také jsme se učili poznávat ptáky v okolí školy a bydliště.

V etice jsme diskutovali o úspěchu - co to úspěch je, k čemu je dobrý a v čem jsou jeho rizika. Následně jsme hráli hru (Activity), kde žáci mohli zažít pocit úspěchu a radosti ze hry.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme se zabývali osnovou čtených textů, učili se převyprávět text, vystihnout jeho důležité prvky a momenty. Dále jsme zkoumali neobvyklá slova - psali jejich definice a alternativy. Také jsme pracovali s básněmi s listopadovou tematikou a hledali nové rýmy.

Při dramatické výchově jsme se zabývali tematikou poruch příjmu potravy - zkoumali tento problém diskusemi, vstupy do rolí a hledáním příčin a možných řešení.

V IT jsme dokončovali práce v textovém editoru a začali se zabývat multimédii a programy pro úpravu videí a dabování.

V rámci multikulturní výchovy jsme se zaměřili na evropské země. Ve skupinách jsme zpracovávali projekty o některých evropských zemích jako Německo, Rusko, Itálie a Slovensko, poznávali tak jejich kulturu, svátky, zvyky, jídla  apod. Jednotlivé projekty jsme prezentovali před spolužáky a učili se tak efektivně sdělit ostatním své postřehy, pracovat s hlasem i pozorností diváka.

Na začátku měsíce jsme s Netopýry v pracovní výchově pracovali s papírem. Snažili jsme se poskládat z 6 různě barevných papírů krychli. V další hodině jsme pracovali na školní zahradě, kde jsme shrabali spadané listí, které jsme následně dali do kompostu. Poslední hodinu v měsíci jsme začali s ručními pracemi. Učili jsme se plést. Umíme již nahazovat oka a plést hladce.

Tento měsíc jsme v hudební výchově slavnostně odstartovali výuku flétny, pouhé 4 týdny do vánočního vystoupení...

V tělocviku jsme si postavili opičí dráhu a zahráli fotbal.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/18a624fc-b875-4ab2-9748-bbe61e098316

https://www.facebook.com/HermanekPraha/

 

Hezký prosinec přeje

paní učitelka Monika

 

 

ŘÍJEN

Milí rodiče,

nahlédněte do říjnových činností Netopýrů:

V hodinách českého jazyka jsme se z důvodu nemoci vyučující věnovali většinou opakování probrané látky a procvičování pravopisu. Ve zbývajícím čase nás zaměstnávala skladba slov – předpony, přípony, koncovky, kořeny slova a samozřejmě slova příbuzná.

I nadále pracujeme v matematice především s pracovním sešitem a s učebnicí. Na začátku října jsme ještě opakovali - počítali jsme slovní úlohy, zaokrouhlovali, zapisovali čísla pomocí různých součinů, nalézali způsoby, jak zjistit obsah plochy, a pracovali jsme s povrchem a sítí u krychle. Poté jsme se přešli k tématu sčítání a odčítání. Pracovali jsme se stovkovou tabulkou (např. součty čísel v řádcích, sloupcích a vztahy mezi nimi), počítali různé písemné příklady s těmito operacemi, řešili jsme součtové trojúhelníky, hledali jsme co největší/nejmenší součet/rozdíl čísel tvořených ze zadaných číslic nebo jsme nalézali po sobě jdoucí čísla s určitou vlastností. Ke konci října jsme začali látku násobení a dělení, kde jsme se učili, jak si počítání zjednodušit a umět toho spočítat více z paměti.

V říjnu jsme v angličtině procvičovali slovní zásobu těchto témat: rodina, barvy, některé hudební nástroje, rozvrh - školní předměty. Žáci zkoušeli i trochu anglicky mluvit. Nechyběly také nějaké anglické kvízy a křížovky. Co se týká gramatiky, probrali jsme množné číslo u podstatných jmen - jak pravidelných, tak nepravidelných. Následně jsme tuto gramatiku procvičovali a používali ve cvičeních. Také jsme začali používat pracovní sešit, kde jsme vypracovali úvodní strany (představení se, tvorba vět, přiřazování k obrázkům).

V etické výchově jsme se podrobněji podívali na téma komunikace, probrali jsme význam a pravidla dialogu, nacvičovali jsme komunikaci s vrstevníky i s autoritami (rodiče a učitelé).

V říjnu jsme se ve vědě věnovali některým hlavním fyzikálním veličinám a jejich měření. Nejprve délek - seznámili jsme se s tím, pomocí jakých jednotek lze délky měřit, měřili jsme každý délku svého kroku a prováděli jsme odhady a měření tabule (pomocí vlastní pídě a metru). Dále jsme probírali, jak a čím se dá měřit teplota a proč je teplota varu vody 100°C a tání ledu 0°C. Jako další veličinu jsme zkoumali objem, zjišťovali jsme, jak ho měřit u hranatých těles (přesah do matematiky) a u těles nepravidelných (např. ponořením do vody - následně bude proveden pokus při probírání Archimédova zákona.)

V hodinách prvovědy jsme třídili plody ovocných stromů a hledali v atlasu původ tropických plodin. Věnovali jsme se třídění sladkovodních ryb podle klíče a dozvěděli se, čím se liší bioodpad od běžného tříděného odpadu.

V pracovních činnostech s Netopýry jsme udělali kus práce. Na začátku měsíce jsme s třídou dostříhali zbytek keřů růže šípkové a zazimovali teepee, které stálo na pozemku školní družiny. Dále jsme stihli vyčistit akvárko rybičkám a na konci měsíce nám ke škole přijely 2 maringotky, proto jsme museli oddrátovat a poté zadrátovat ploty, aby maringotky mohly projet na pozemek školy.

Během tvůrčího čtení a psaní jsme pracovali s charaktery literární postavy a zaznamenávali její znaky do Vennových diagramů. Pokračovali jsme se zápisem myšlenkových map na různá témata. Četli jsme texty s popisy různých prostředí a zkoušeli psát vlastní. Během dramatické výchovy jsme pracovali s pohádkou O Otesánkovi a jejím přesahem do současnosti. Prostřednictvím rolové hry jsme nahlíželi na problém z různých úhlů pohledu. Při výtvarné výchově jsme malovali vlastní mandaly a lapače snů jako díla k prodeji na dobročinný bazar.

V hudební výchově si pouštíme hudební pohádku a učili jsme se o žesťových nástrojích.

V IT vytvářeli obrázkové animace a v textovém editoru si zkoušeli navrhnout vlastní křížovku.

V tělocviku jsme zkoušeli různé disciplíny na nářadí, zejména cvičení na kruzích, hrazdě nebo šplh.

Děti byly na historické exkurzi v Nižboru. Aktivní historické zážitky jsou velmi pozitivní pro každého studenta historie a doufáme, že si žáci užili návštěvu Keltského muzea. V tomto měsíci byla též skvělá návštěva Národního technického muzea s workshopem Televizní studio. Do několika měsíců bude znám link z televizních novin, které žáci natočili.

Ráda bych Vás informovala, že připravujeme lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně s termínem konání poslední týden v březnu.

 

Do naší třídy můžete nahlédnout zde:

https://plus.google.com/u/1/communities/105816801330142986413/stream/18a624fc-b875-4ab2-9748-bbe61e098316

https://www.facebook.com/HermanekPraha/

Hezký listopad přeje

paní učitelka Monika

 

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

první školní měsíc utekl jako voda a Netopýři se ohlížejí, kolik práce v něm stihli.

Hodiny českého jazyka jsme věnovali opakování všeho, čemu jsme se v tomto předmětu dosud naučili. Vzpomínání bylo někdy velmi namáhavé, ale často jsme měli radost z dobře odvedené práce. V následujícím měsíci náš už čeká probírání nové látky. V literatuře jsme se převážně věnovali počáteční práci na celoročním projektu, kterým je čtenářský deník. V souvislosti s tím jsme také navštívili pobočku Městské knihovny Praha na Ládví, kde nám bylo vysvětleno vše kolem výpůjček a orientace v knihovně.

Během hodin tvořivého čtení a psaní jsme pracovali s texty s tematikou vesmíru, sv. Václava, dále jsme se dozvěděli o Klapzubově jedenáctce, pracovali s rýmem a básnickým jazykem. Učili jsme se pracovat s literární postavou a jejím popisem. Dále jsme tvořili myšlenkovou mapu, poznávali její princip a učili se klást otázky.

Při dramatické výchově jsme prostřednictvím seznamovacích her poznávali spolužáky z  šestého ročníku a spolupracovali s nimi při tvorbě etud s reklamním žánrem.

V matematice nyní pracujeme především s pracovním sešitem a s učebnicí. Jedná se zatím o opakování, ale i při tom se učíme něco nového. Společně jsme řešili různé slovní úlohy (práce s časem, korunami...), procvičovací příklady na sčítání, odčítání, násobení i dělení. Dále jsme doplňovali součtové trojúhelníky, učili jsme se správně zaokrouhlovat, rozkládat čísla nebo naopak tvořit různá čísla z číslic. Seznámili jsme se s tím, co je to zlomek a desetinné číslo a zkoušeli jsme převádět délkové jednotky. V poslední zářijové hodině se dostalo i na geometrii, kdy jsme si připomněli, co je to rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, a rýsovali jsme.

V anglickém jazyce jsme v prvním týdnu hlavně rozšiřovali slovní zásobu o názvy věcí, se kterými se běžně setkáváme. Jednalo se např. o témata příroda, počasí... Také jsme se učili hodiny. Dále jsme pracovali s pracovními listy, učili jsme se pracovat s čísly i v angličtině, procvičovali jsme hláskování a získávání informací z poslechu. Co se týká gramatiky, opakovali jsme dva časy: přítomný prostý a přítomný průběhový a učili jsme se rozlišovat mezi nimi.

V etické výchově jsme se bavili nejprve o tom, co je to komunikace a jak bychom měli správně komunikovat. Dál jsme mluvili o hodnotách jako je poslušnost a moudrost, a ukázali jsme si je na příběhu Nehemiáše.

V prvovědě jsme začali pracovat s učebnicí a pracovním sešitem Příroda. V úvodní hodině jsme diskutovali o problémech, které vznikají při střetu člověka s přírodou. Dále jsme se seznámili s různými materiály a surovinami, ze kterých se vyrábí např. oblečení a potraviny. Sami jsme hledali přímo na obalech a cedulkách, z čeho se dané věci skládají.

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde