Scio testy

Naše škola hodnotí převážně slovním hodnocením na 1. stupni i na 2. stupni. Hodnocení na prvním stupni následuje vývojové fáze žáků a je více motivační. V 5., ale rozhodně 6. třídě hodnocení přechází více do formativního charakteru. Jedná se tedy se dva druhy slovního hodnocení. Předměty jako matematika, český jazyk a anglický jazyk jsou hodnoceny měsíčně. Všechny předměty slovně čtvrletně - 2 x v systému Edupage, 2 x v systému písemného hodnocení a 2 x ročně na tripartitní třídní schůzce mezi rodičem, žákem a učitelem. V systému hodnocení probíhá hodnocení učitele, sebehodnocení žáka a do hodnocení někteří učitelé také mohou přizvat rodiče. 

Scio testy

Květen 2019

Výsledky testování Scio testů 

Škola se rozhodla, že do testování zařadí pouze třídy, které prochází vývojem celé třídy, takže mimo plán byla z testování vyřazena 7. třída. Důvod tohoto vyřazení by byla neobjektivita výsledků, vzhledem k tomu, že 7. třída byla vytvořena z přicházejících žáků a ve škole byla v době testování 2 roky. Byly tedy testovány třídy, na jejich vzdělávání pracovala škola 3 a 5 let. Pro 7. a 8. třídu se škola rozhodla, že budou žákům objednány testy Příprava k přijímacím zkouškám. Tato příprava byla objednána proto, aby škola poskytla žákům a rodičům formativní zpětnou vazbu. Na základě individuálních testů byla zpracována zprava za český jazyk, která byla sdílena s rodiči i se žáky a měla za cíl dát možnost žákům i rodičům k naplánovaná další části přípravy na střední školy a volbu aktivit pro přípravu. 

Výsledky testování duben 2019 pro 3. třídu 

 

 

Výsledky testování duben 2019 pro 5. třídu 

 

 

 

Hodnocení na 1. stupni probíhá pomocí map učebního pokroku - ve které hodnotí učitel společně s žákem. A toto

hodnocení pak žák s učitelem prezentuje před svým rodičem (každý před svým) na tripartitní třídní schůzce.

Proto, abychom udrželi dobré temporytmy a začali trénovat na přijímací zkoušky na střední školy, pracujeme

se Scio testy.

Národní testování

Celorepublikové srovnávání testování slouží naší škole pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a o možné porovnání s ostatními školami a postupnou přípravu našich žáků na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnazia.Ve škole probíhají testy z českého jazyka, matematiky, srovnávací test z anglického jazyka (scate) a ze všeobecných studijních předpokladů. V letošním roce probíhají či proběhnou ve škole testy ve 3. třídě - testování proběhne od 3. 4. do 27. 4. 2018 a v 7. třídě  proběhnou testy také ve stejném termínu. V 6. třídě testování již proběhlo v říjnu.Tyto testy jsou pro nás velkou pomůckou, která doplňuje svobodu naši školy a možnost vytvořit prostředípodporující rozvoj pozitivní atmosféry ve vzdělávání a zároveń mít pozitivní zpětnou vazbu pro rozvoj

kvalitní a společensky smyslupné budoucnosti našich žáků a získta tak pro školu kvalitní a nestrannou

zpětnou vazbu.

Testy do hodin

Naši učitelé také využívají ve škole, ale mohou používat i jako domácí přípravu testy do hodin.

 

Skupina

Blog

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí