Otevřené

Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ

Otevřené

Podmínky pro přijetí

vyplnění přihlášky,

odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky ke vzdělávání na formuláři školy (k vyzvednutí v kanceláři školy) - nutno od obou rodičů, resp. souhlas nepodespaného rodiče,

rodiče jsou informováni o přijetí přihlášky a datu jejího zaregistrování,

absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (od 1. do 30. 4. 2017) - přihlášení dle rezervačního systému superssas pro přihlášené rodiče,

školní zralost – posuzuje pedagog při zápisu, rodič na základě informací z MŠ či jiných, školské poradenské zařízení PPP, SPC atd.,

žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 15 žáků ve třídě,

je zajištěno běžné intelektové zastoupení žáků ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci (nad 2%), vzhledem k zaměření školy – práce s nadanými žáky,

ujasnění souladu vize vzdělávání mezi rodiči a školou,

oboustranný podpis "Smlouvy o poskytování základního vzdělávání" - nutno podepsat od obou rodičů,

zaplacení školného na celý školní rok či zaplacení 3 měsíčních školných školního roku (školné bude stanoveno během října 2016).

dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,

účast rodičů na "Dnech otevřených dveří" a soulad rodičů a školy s vizí školy,

datum podání žádosti – vyzvednutí registračního čísla. (Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle předcházejících kritérií by bylo u všech žádosti shodné.)

 

2. Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

písemná žádost zákonných zástupců,

doporučení školského poradenského zařízení,

doporučení praktického lékaře.

 

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku domácího vzdělávání a přestupy do 2. - 8. ročníku domácího vzdělávání

1. Podmínky pro přijetí

pohovor o motivaci rodiny pro individuální vzdělávání a rámec vzdělávání shodný s Heřmánek Praha

vyhovoující prostorové a materiálně technické zabezpeční vzdělávání žáka

osoba,která bude vzdělávat žáka má minimálně 1. - 5. třída ŠŠ vzdělání, 6. - 9. třída VŠ vzdělání

vzdělání bude probíhat dle ŠVP Heřmánek

hodnocení žáka bude probíhat 2 x ročně v ZŠ Heřmánek zkouškou z čj, m a aj (od 3. třídy) a dále portfoliovým hodnocením

závazek komunikace rodiče ze školou

Podmínky pro přestup žáků do ZŠ Heřmánek do 2. - 9. třídy - volná místa ve 2. a 4. třídě 

pohovor se rodičů se zástupcem školy

.    jeden zkušební den strávený dítěte ve škole

.    sdělení všech informací pro přijetí

.    podmínkou přijetí je to, že je ve třídě volné místo

.    podmínkou přijetí je souhlas pedaogického sboru a také učitelů, kteří zvažovali zařazení žáků do současného kolektivu žáků

 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí