• Dějepis

Objevné předměty

Humanitní a přírodovědné předměty

Objevné předměty

DĚJEPIS

            Žáci v 7. třídě v tomto roce probírají konec starověkého Říma a poté dobu středověku až po renesanci. Učí se o významných říších jako byla Franská, Byzantská, Sámova, Velká Morava, Vikingská, Arabská a Svatá říše římská, stejně tak o počátcích Českého státu, o Přemyslovcích, Lucemburcích. Nezapomínáme se také věnovat literatuře a umění karolinské, románské a gotické epochy. Rovněž se učí porozumět době středověku, myšlení tehdejších lidí, fungování církve a porozumění náboženským otázkám, které trápili tehdejší svět až po dobu Husovu.

            Žáci v 8. třídě se v tomto roce učí epochu renesance až po revoluční rok 1848. Nejdůležitějšími tématy z uměleckého hlediska jsou epochy renesance, baroko, rokoko, klasicismus a empír. Z politických témat především pak zámořské objevy, turecké výboje, nizozemský odboj, třicetiletá válka, občanská válka v Anglii a absolutistická vláda krále Slunce, doba Marie Terezie či počátky evropského kolonialismu a americké revoluce. Rovněž se věnujeme děním v Českých zemích, které vrcholí tématem národního obrození. Žáci se učí porozumět pojmům jako byl absolutismus, barokní myšlení, osvícenské ideály a nacionalismus.

            Žáci v hodinách pracují s pracovními listy, vyhledávají souvislosti na mapách, ke každé lekci na konec rovněž vyplňují křížovku, jejíchž tajenka vždy vyplývá z tématu jako důležitý pojem, o němž následně diskutujeme. Žáci se rovněž učí vztahy mezi významnými postavami pomocí historických rolí, kdy si každý ve třídě vytáhne jednu významnou postavu, která je nějakým způsobem vázána k dalším postavám jiných spolužáků. Takto se žáci sedmého ročníku pokoušeli rozplést spletité vztahy mezi Caesarem, Kleopatrou, Oktaviánem, Pompeiem, Crassem, Brutem, Kleopatrou a Julií. Nejdůležitější památky si zkouší vyhledávat na internetu a porovnávat jako žáci 8. ročníku v případě renesance. Žáci se také učí zpracovávat prezentace na středověké a novověké osobnosti a témata, která pak budou prezentovat.

Interaktivní procvičování nabitých znalostí stejně tak jako opakování si žáci zkouší interaktivně na studijním webu www.studium.kvalitne.cz/dejiny.php, který vytvářím pro své žáky, kde mají přichystané potřebné materiály.

Šimon Plašil

 

 

Fyzika

Fyzika je vědní disciplína, která se týká každého z nás. Žijeme ve světě, který se řídí fyzikálními zákonitostmi. Snažím se na tuto skutečnost poukázat v hodinách fyziky a přirozeným způsobem vzbudit zvědavost žáků o tuto vědu. Uvědomění si těchto základních principů vede ke snadnějšímu pochopení učiva. Látku vysvětluji za pomoci příkladů z běžného života, tak se stává z fyziky spíše milý přítel, než nedosažitelná a složitá věda šílených vědců.

Ve fyzice 7.třídy jsme se zabývali pohybem těles: posuvným a otáčivým pohybem, rychlostí a měřením rychlosti. Rovnoměrnýma nerovnoměrným pohybem, grafy a dráhou pohybu. Sílami a jejich vlastnostmi: vzájemným působením těles, skládáním sil, tíhovou silou a těžištěm, setrvačností. Zákonem akce a reakce, tlakem a tlakovou silou, smykovým a valivým třením. Posledním tématem jsou vlastnosti kapalin.

Ve fyzice 8.třídy jsme se zabývali prací a energií: práce, výkon, energie, polohová a pohybová energie a její přeměny. Zákon o zachování energie, účinnost, páka, kladka, nakloněná rovina. Tepelné jevy: vnitřní energie tělesa, teplo, vedení, šíření a proudění tepla. Tepelné motory, skupenské přeměny, var, sublimace a desublimace. Posledním tématem jsou zvukové jevy.

Věřím, že většině žáků se fyzika líbí, nebo se jí nebojí. Možná se v budoucnu někteří touto vědou budou zabývat na vysokoškolské úrovni. Tento svět zoufale potřebuje chytré a zapálené lidi pro tento bor.

Miroslav Zagrapan

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí