• Dějepis

Objevitelské předměty

Humanitní a přírodovědné předměty

Objevitelské předměty

DĚJEPIS

            Žáci v 7. třídě v tomto roce probírají konec starověkého Říma a poté dobu středověku až po renesanci. Učili se o významných říších jako byla Franská, Byzantská, Sámova, Velká Morava, Vikingská, Arabská a Svatá říše římská, stejně tak o počátcích Českého státu, o Přemyslovcích, Lucemburcích. Zvláště jsme se věnovali tématům křížových výprav ze světových událostí, z českých dějin pak přemyslovské panovníky, zvláště pak poslední Přemyslovce, české krále - prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. a jeho splětitou cestu za uznáním své dědičnosti, Václava I. a jeho boj s Mongoly, krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. a jeho souboj s římským králem, Václava II. a jeho objevení stříbrných dolů v Kutné Hoře. Nezapomínáme se také věnovat literatuře a umění karolinské, románské a gotické epochy. Rovněž se učí porozumět době středověku, myšlení tehdejších lidí, fungování církve a porozumění náboženským otázkám, které trápili tehdejší svět až po dobu Husovu. Zvlášť významné pro pochopení období středověku je rozumění ikonografii světců, proto si žáci zkoušeli rozeznávat svaté podle jejich atributů. Středověký člověk neuměl číst, svatého Diviše proto poznal kvůli useknuté hlavě, kterou nesl v rukou, nebo evangelistu Marka díky lvu, s nímž byl vždy zobrazován.

            Žáci v 8. třídě se v tomto roce učí epochu renesance až po revoluční rok 1848. Nejdůležitějšími tématy z uměleckého hlediska byly epochy renesance, baroko, rokoko, klasicismus a empír. Z politických témat především pak zámořské objevy, turecké výboje, nizozemský odboj, třicetiletá válka, občanská válka v Anglii a absolutistická vláda krále Slunce, doba Marie Terezie, počátky evropského kolonialismu a americké revoluce. Zvláště jsme se věnovali období třicetileté války a konfrontaci katolického a protestantského světa, dále pak nástupu osvícenství Marie Terezie, Josefa II. a vzniku koloniálního impéria, bojích na americkém kontinentu a americkou revoluci. Rovněž se věnujeme děním v Českých zemích, které vrcholí tématem národního obrození. Žáci se učí porozumět pojmům jako byl absolutismus, barokní myšlení, osvícenské ideály a nacionalismus.

            Žáci v hodinách pracují s pracovními listy, vyhledávají souvislosti na mapách, ke každé lekci na konec rovněž vyplňují křížovku, jejíchž tajenka vždy vyplývá z tématu jako důležitý pojem, o němž následně diskutujeme. Žáci se rovněž učí vztahy mezi významnými postavami pomocí historických rolí, kdy si každý ve třídě vytáhne jednu významnou postavu, která je nějakým způsobem vázána k dalším postavám jiných spolužáků. Takto se žáci sedmého ročníku pokoušeli rozplést spletité vztahy mezi Caesarem, Kleopatrou, Oktaviánem, Pompeiem, Crassem, Brutem, Kleopatrou a Julií. Nejdůležitější památky si zkouší vyhledávat na internetu a porovnávat jako žáci 8. ročníku v případě renesance. Žáci se také učí zpracovávat prezentace na středověké a novověké osobnosti a témata, která pak budou prezentovat.

Interaktivní procvičování nabitých znalostí stejně tak jako opakování si žáci zkouší interaktivně na studijním webu www.studium.kvalitne.cz/dejiny.php, který vytvářím pro své žáky, kde mají přichystané potřebné materiály.

Šimon Plašil

 

 

Fyzika

Fyzika je vědní disciplína, která se týká každého z nás. Žijeme ve světě, který se řídí fyzikálními zákonitostmi. Snažím se na tuto skutečnost poukázat v hodinách fyziky a přirozeným způsobem vzbudit zvědavost žáků o tuto vědu. Uvědomění si těchto základních principů vede ke snadnějšímu pochopení učiva. Látku vysvětluji za pomoci příkladů z běžného života, tak se stává z fyziky spíše milý přítel, než nedosažitelná a složitá věda šílených vědců.

Ve fyzice 7.třídy jsme se zabývali pohybem těles: posuvným a otáčivým pohybem, rychlostí a měřením rychlosti. Rovnoměrnýma nerovnoměrným pohybem, grafy a dráhou pohybu. Sílami a jejich vlastnostmi: vzájemným působením těles, skládáním sil, tíhovou silou a těžištěm, setrvačností. Zákonem akce a reakce, tlakem a tlakovou silou, smykovým a valivým třením. Posledním tématem jsou vlastnosti kapalin.

Ve fyzice 8.třídy jsme se zabývali prací a energií: práce, výkon, energie, polohová a pohybová energie a její přeměny. Zákon o zachování energie, účinnost, páka, kladka, nakloněná rovina. Tepelné jevy: vnitřní energie tělesa, teplo, vedení, šíření a proudění tepla. Tepelné motory, skupenské přeměny, var, sublimace a desublimace. Posledním tématem jsou zvukové jevy.

Věřím, že většině žáků se fyzika líbí, nebo se jí nebojí. Možná se v budoucnu někteří touto vědou budou zabývat na vysokoškolské úrovni. Tento svět zoufale potřebuje chytré a zapálené lidi pro tento bor.

Miroslav Zagrapan

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí