Objevitelské vyučování na 2. stupni

Co je možné očekávat od 6. třídy a tříd druhého stupně?

Dobrý den, vítáme Vás v Heřmánku, v budoucí 6. třídě.

Pokud se chcete podívat na fotografie ze současné 6. třídy je možné nahlédnout v Google komunitě - následujte prosím odkaz.

Objevitelské vyučování na 2. stupni

Pokud máte zájem prostudovat si ŠVP 6. třídy v jednotlivých oblastech prosím zde.

Ve školním roce 2017/18 otevíráme druhou šestou třídu, předchozí šestou třídu jsme otevírali v loňském školním roce.

Do nové šesté třídy nabíráme žáky z vnějšku školy a to ještě dva roky v dalších dvou letech budeme školu rozvíjet z vlastních žáků a jen doplníme několik žáků z vnějšku.

Výuka na druhém stupni ZŠ Heřmánek si zachovává výhody výuky, které Heřmánek prosazuje na 1. stupni, malý třídní kolektiv, dobré vztahy ve třídě, motivace k přátelskému prostředí mezi žáky, ale i práce na  dobrých hranice vzájemného respektu mezi žáky.

Stále rozvíjíme komunikaci žáků a to v objevitelských metodách vyučování, v hodině dramatické výchovy a komunikace, v tvorbě projektů. Naší motivací jsou stále v této oblasti zahraniční křesťanské školy a Montessori vzdělávání.

Dramatická výchova probíhá také jako podpora dobrých vztahů a jejím výrazným doplňkem je etická výchova.

Škola si je vědoma, že připravuje žáky na přijímací zkoušky na střední školy a tak v 8. a 9. třídě je výrazně zvýšena podpora možnosti přípravy přijímacích zkoušek a to volitelnými cvičeními z českého jazyka a matematika a podporou tréniniku Scio testů. Pokud je ale v časových a jiných možnostech školy vyučujeme matematiku i český jazyk dále zajímavě a podnětně. V případě matematiky Metodou profesora Hejného pro 2. stupeń a v případě českého jazyka vlastním rozvojem podpory vyučování, práce na počítačích a jejich cvičení atd.

Předměty přírodovědné, jako je přírodopis, zeměpis a fyzika s chemií a společenskovědné jako dějepis a občanská nauka považujeme za předměty objevitelské. V těchto předmětech jsme praktičtí, experimentujeme, objevujeme a snažíme se podpořit žáky v kritickém myšlení a ve vytváření vlastních projektů.

Škola vyučuje anglický jazyk již od 1. třídy, ale v 6. třídě - 9. třídě se jedná o 4 hodiny týdně výuky s rodilou mluvčí. Žáky, kteří ze studijních důvodů mají s rozvojem jazyka problémy podporujeme. Škola vyučuje také německý jazyk v 8. a 9. třídě. Naše hlavní zaměření je na anglický jazyk.

Žáci mají k dispozici tvořivé a relaxační  aktivity v hudebních činnostech, výtvarných činnostech a dramatických činnostech, stejně tak v tvůrčím psaní.

Na škole vyučujem IT a hlavně prakticky počítače používáme při výuce ostatních předmětů.

Ve škole i na druhém stupni hodnotíme převážně slovně. Škola využívá pro hodnocení a ověřování výsledků Sciotesty.

Žáci jsou vedeni k podpoře ostatních žáků, k praktickému vytváření školní komunity, ke smysluplným pracovním činnostem na školní zahradě a v projektech školních dílen.

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí