Inkluze ZŠ Heřmánek

Naše škola podporuje zalčeňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému. 

Inkluze ZŠ Heřmánek

Název projektu CZ: Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000669
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_17_045
Název výzvy: OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání
 

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Dílčí cíle projektu:

  • poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta žákům s OMJ,
  • poskytnout dočasnou podporu interkulturního pracovníka/tlumočníka žákům s OMJ ve škole,
  • rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností,
  • realizace volnočasového klubu pro žáky školy, který povede k rozvoji komptenecí žáků v návaznosti na kurikulum školy,
  • podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

 

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí