Český jazyk v 7. třídě

Český jazyk v 7. třídě

ÚNOR a BŘEZEN

V průběhu února a března jsme v gramatice opakovali vyjmenovaná slova, koncovky podstatných  jmen, koncovky sloves, základní skladební dvojici (podmět a přísudek), a poté i další větné členy (předmět, přívlastek shodný a neshodný, příslovečná určení (času, místa, způsobu, míry)). Následně  jsme probírali všechny druhy vedlejších vět.

Ze slohových prací si žáci napsali líčení (umělecký popis) na téma „jarní prázdniny“.  V literatuře jsme rozebírali povinnou četbu žáků. Uvedli název knihy, jméno autora; u prvních dvou  kapitol popsali děj, charakterizovali hlavní postavy, jazykové prostředky, jaký styl převažuje.

 

PROSINEC a LEDEN

Během prosince a ledna se žáci dále zabývali shodou přísudku s podmětem. Učili se literární teorii a historii. Napsali několik vypravování a úvah. Zabývali se poezií – vymýšleli básně, recitovali zvolenou báseň.

 

LISTOPAD

Žáci se učili především úvod do studia literatury (literární pojmosloví) a také historii literatury.

 

ZÁŘÍ a ŘÍJEN

Během září a října jsem s žáky probíral v českém jazyce:  mluvnické kategorie, základní skladební dvojice a gramatiku obecně, probíhaly „češtinářské rozcvičky“ (na začátku hodiny bylo na tabuli napsáno nějaké gramatické cvičení a žáci ho individuálně řešili; pokud měli správný výsledek, získali plus). Psaní novinové zprávy a vypravování. Psaní důležitého testu na konci září. Slovní druhy.

Rovněž se žáci procvičují v českém jazyce na počítačích při řešení SCIO testů do hodin z českého jazyka.

 

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí