7. a 8.třída - Objevitelé

Akce a činnosti  objevitelů na Google +

7. a 8.třída - Objevitelé

DUBEN

Milí rodiče,

v dubnu jsme se zúčastnili další matematické soutěže – Pythagoriády. Naši třídu opět výtečně reprezentoval Honza Melišík, který půjde za naši školu i na okresní kolo koncem května. Navštívili jsme rovněž Židovské muzeum, kde jsme se naučili zapsat své jméno hebrejskou abecedou.

V českém jazyce jsme dále opakovali a prohlubovali probrané učivo s novým panem učitelem. Psali jsme několik testů, skončili jsme u sloves.

V matematice jsme zkoumali nové prostředí – Mříž. Učili jsme se po ní pohybovat a určovat souřadnice pohybu. Hledali jsme v ní všechny druhy trojúhelníků a testovali své kombinační schopnosti.

V angličtině jsme četli anglický časopis a pokoušeli se přeložit odborný text. I nadále procvičujeme gramatiku, které se budeme věnovat i v dalších měsících.

V hodinách přírodopisu jsme se tento měsíc začali zabývat hmyzem s proměnou dokonalou, a to skupinami – blech, síťokřídlých, motýlů, brouků, dvoukřídlých a blanokřídlých. Známe základní informace a druhy, které do této skupiny organismů patří. Na konci měsíce jsme pokračovali v projektu Les ve škole.  

Ve fyziko-chemii jsme se celý měsíc zabývali elektrickými vlastnostmi. Známe zdroje napětí a jejich účinky. Víme, k čemu slouží elektrické schéma, známe značky, které se v něm používají a umíme také zakreslit jednoduchý i složitější elektrický obvod.  

V pracovních činnostech jsme poprvé navštívili školní pozemek v Satalicích, kde jsme vysadili ovocné stromy.

V zeměpisu jsme dokončili místopis Asie a zbyl nám čas i na pár znalostních her. Jedné z nich dokonce Stella vylepšila pravidla.

V dějepisu jsme zpracovávali projekt týkající se náboženství ve starověku a žáci zkoušeli hlasovat pomocí ostrakonů jako ve starověkých Athénách. V rámci dějepisu jsme rovněž navštívili Židovské muzeum.

V informatice žáci dokončovali práci v grafických editorech a začali pracovat v programovacím prostředí Scratch!

V dubnu jsme začali používat pracovní listy, dali si pauzu od hry na kytaru a obnovili třídní kapelu, se kterou jsme cvičili píseň Stará archa.

V tělocviku stále pokračujeme plaveckým výcvikem v bazénu hotelu Duo na Střížkově. Již plaveme několika plaveckými styly. Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na Facebooku.

Příjemné již téměř letní dny přeje paní učitelka Martina

 

 

BŘEZEN

Milí rodiče,

v březnu jsme se jeli nadýchat čerstvého horského vzduchu do Krkonoš a moc se nám tam líbilo.

V českém jazyce jsme opakovali a prohlubovali probrané učivo. Detailněji jsme se zaměřili na slovní druhy a postupně na ně vytvářeli myšlenkové mapy, které jsme společně zpracovávali. Po obecné myšlenkové mapě jsme rozkryli každý slovní druh zvlášť a probrali základní jevy, které jsou zvláště se slovními druhy ohebnými, spojeny. Učivo jsme zpestřili didaktickými hrami k probíranému učivu. Součástí výuky byly i krátké diktáty, a jejich následné společné opravy.

V matematice jsme se vrátili do Egypta a dělili spravedlivě chleby. Naučili jsme se sčítat jejich různě velké části. Také jsme stříhali shodné trojúhelníky – zejména rovnoramenné, tupoúhlé a ostroúhlé. Vystřihovali jsme i origami vzory, což nás velmi bavilo. Nakonec jsme zopakovali krokování a rozšířili jej o otočku (zápornou závorku).

V angličtině jsme v březnu dokončili učivo 6. ročníku, a začali jsme číst anglický časopis. Stále procvičujeme gramatiku, které se budeme věnovat i v dalších měsících.

Ve fyziko-chemii jsme dělali pokusy s magnety. Dozvěděli jsme se, co je magnetické pole a a co jsou magnetické indukční čáry, a povídali jsme si o magnetickém poli Země. Dále jsme se dozvěděli z čeho se skládá kompas, a jak se používá.

V přírodopise jsme se zabývali hmyzem s proměnou nedokonalou. Známe základní informace o druzích, které do této skupiny organismů patří. Dále jsme si zopakovali skupiny organismů-měkkýši, plži, hlavonožci, hlísti a ploštice. Na konci měsíce jsme začali s projektem Les ve škole.

V zeměpisu jsme vyhledávali základní informace o územních celcích největšího a nejlidnatějšího světadílu - Asie. Rozdělili jsme si oblasti a začali se podrobněji zabývat místopisem.

V dějepise jsme se zabývali starověkým Řeckem a začali antický svět. Mimo řecké kultury, olympijských her a mytologie jsme se začali učit o starověkých Athénách a Spartě.

V hudební výchově jsme pokračovali ve hře na kytaru, přidali jsme trochu teorie a také poslech hudby. V tělocviku pokračujeme v plaveckém výcviku v bazénu hotelu Duo na Střížkově.

V informatice jsme dokončovali tvorbu fotomontáží a vyzkoušeli jsme si vyhledávat informace přes vyhledávače.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.

Příjemné jarní dny přeje paní učitelka Martina

 

Milí rodiče,
rádi bychom se s Vám podělili o zážitky z lednové výuky.
V českém jazyce jsme, vzhledem k nečekamé nemoci paní učitelky Moniky, většinou
opakovali a upevňovali poznatky probraného učiva.
V matematice jsme zvládli najít potřebné závislosti v prostředí dřívek a procvičili rovnice na
šipkových grafech. Hledali jsme průměty krychlových staveb a vyrobili si didaktickou
pomůcku – parkety, abychom mohli vytvářet parketové vzory, a opět v nich nacházet
závislosti.
Od začátku ledna jsme se ve fyziko-chemii s Delfíny začali zabývat elektrickými
vlastnostmi těles, druhy nábojů a elektrickým polem. Známe, které látky jsou
vodiče/nevodiče a co je silové pole.
V hodinách přírodopisu jsme pokračovali s bezobratlými živočichy. Známe základní
charakteristiku a základní zástupce hlístů, měkkýšů – plžů, mlžů, hlavonožců, kroužkovců
a začali jsme charakteristiku velké skupiny – členovců.
V zeměpisu jsme s Delfíny zkoumali jak vzniká počasí, a které vlivy jej podmiňují.
Zkoumali jsme hydrosféru a pedosféru, a také jsme seřadili světadíly podle velikosti. Víme,
která barva v olympijském znaku, patří k Evropě.
V dramatické výchově jsme se věnovali pozdravu jako rituálu, uvědomili jsme si, že každý
člověk, každý národ má nezaměnitelný pozdrav. Na to jsme navázali choreografiemi
pozdravů a jejich osvojením. Dostali jsme se ke skupinové spolupráci a všimli jsme si, že
je nutné se na jevišti vnímat jako partneři. Koncem ledna jsme se věnovali partnerství jako
takovému, proč vzniká, k čemu se navzájem potřebujeme a co si předáváme.
V literární výchově jsme se zabývali všemi druhy charakteristik (vnější, vnitřní, přímou,
nepřímou) a věnovali jsme dvě hodiny naší výuky dětským literárním hrdinům. Odpověděli
jsme si na otázky, jací obecně jsou, a proč chceme být jako oni. Různými cvičeními jsme
sepisovali texty a těšíme se na další slohový útvar – výklad, odborný styl.
Ve výtvarné výchově jsme vyráběli masopustní koláče technikou lepení krepového papíru,
viz.google+
V tělocviku jsme chodili bruslit do nové sportovní haly pana Holého.
Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.
Hezké jarní prázdniny i zbytek měsíce února přeje
paní učitelka Martina

ÚNOR

Milí rodiče,

zde jsou zážitky z únorové výuky.

V českém jazyce jsme se zabývali druhy podstatných jmen - pomožná, hromadná, látková,obecná a vlastní. Skloňovali jsme podle pádů rody podstatných jmen a zjišťovali tím i/y. Načali jsme slohový útvar - výklad/výtah/klíčová slova - uspořádali jsme poté odbornou konferenci, na které jako vědci hovořili žáci o svých vynálezech, potom odpovídali na otázky novinářů, kteří si pořizovali výtahy pomocí klíčových slov. 

V matematice jsme se pohybovali po stovkové tabulce i po mříži. Vyznačovali jsme si v ní mnohoúhelníky, kterým jsme určovali obvody a obsahy s patřičnými jednotkami. Také jsme prošli dvěma novými prostředími – pavučinami a autobusy. 

V hodině fyziky jsme se dozvěděli co je to elektrický výboj, blesk a jak se před ním chránit. Další hodiny jsme začali pracovat s magnety, kdy jsme si řekli jejich základní vlastnosti a vyzkoušeli si pár pokusů.

Tento měsíc jsme v přírodopisu začali velké téma - bezobratlí živočichové. Rozdělili jsme si členovce na pavoukovce, korýše a hmyz. Známe základní charakteristiku většiny řádů pavoukovců a korýšů. Dále jsme si rozdělili hmyz na – hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou. Víme, jak se tento hmyz od sebe navzájem liší a které řády do něj patří.

V dějepisu jsme dokončili předantické civilizace a vstoupili do světa starověkého Řecka, ještě toho předantického. Prohlíželi jsme si slavné dobové památky a učili se zacházet s mapou.

V zeměpisu jsme s Delfíny začali probírat největší světadíl – Asii, neboť k nám přijeli stážisté z jeho různých částí (Turecko, Gruzie, Indie a Tchaiwan). Poslouchali jsme jejich prezentace, diskutovali i vařili typický domácí čaj.

V hudební výchově se Delfíni nadále věnovali hře na kytaru. Už umí zahrát akord D dur a seznamují se s akordem G dur.

V tělocviku jsme začali chodit na plavecký výcvik do hotelu Duo na Střížkově.

V informatice jsme pokračovali s 2D počítačovou grafikou a tvorbou fotomontáží.

 

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.

 

 

LEDEN

Milí rodiče, rádi bychom se s Vám podělili o zážitky z lednové výuky.

V českém jazyce jsme, vzhledem k nečekamé nemoci paní učitelky Moniky, většinou opakovali a upevňovali poznatky probraného učiva. V matematice jsme zvládli najít potřebné závislosti v prostředí dřívek a procvičili rovnice na šipkových grafech. Hledali jsme průměty krychlových staveb a vyrobili si didaktickou pomůcku – parkety, abychom mohli vytvářet parketové vzory, a opět v nich nacházet závislosti.

Od začátku ledna jsme se ve fyziko-chemii s Delfíny začali zabývat elektrickými vlastnostmi těles, druhy nábojů a elektrickým polem. Známe, které látky jsou vodiče/nevodiče a co je silové pole.

V hodinách přírodopisu jsme pokračovali s bezobratlými živočichy. Známe základní charakteristiku a základní zástupce hlístů, měkkýšů – plžů, mlžů, hlavonožců, kroužkovců a začali jsme charakteristiku velké skupiny – členovců.

V zeměpisu jsme s Delfíny zkoumali jak vzniká počasí, a které vlivy jej podmiňují. Zkoumali jsme hydrosféru a pedosféru, a také jsme seřadili světadíly podle velikosti. Víme, která barva v olympijském znaku, patří k Evropě.

V dramatické výchově jsme se věnovali pozdravu jako rituálu, uvědomili jsme si, že každý člověk, každý národ má nezaměnitelný pozdrav. Na to jsme navázali choreografiemi pozdravů a jejich osvojením. Dostali jsme se ke skupinové spolupráci a všimli jsme si, že je nutné se na jevišti vnímat jako partneři. Koncem ledna jsme se věnovali partnerství jako takovému, proč vzniká, k čemu se navzájem potřebujeme a co si předáváme.

V literární výchově jsme se zabývali všemi druhy charakteristik (vnější, vnitřní, přímou, nepřímou) a věnovali jsme dvě hodiny naší výuky dětským literárním hrdinům. Odpověděli jsme si na otázky, jací obecně jsou, a proč chceme být jako oni. Různými cvičeními jsme sepisovali texty a těšíme se na další slohový útvar – výklad, odborný styl.

V dějepise jsme se věnovali starověkým civilizacím na území Asie, především Indii, Číně a palestinské oblasti. Je velmi zajímavé, že žáky nejvíce zaujala starověká Čína, její kultura i památky. Na konci ledna jsme ze starověkých civilizací rovněž napsali test.

V informatice jsme se začali věnovat počítačové 2D grafice a fotomontáží v programu Fotomix.

Ve výtvarné výchově jsme vyráběli masopustní koláče technikou lepení krepového papíru, viz Google +

V tělocviku jsme chodili bruslit do nové sportovní haly pana Holého. Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na Facebooku.

 

Hezké jarní prázdniny i zbytek měsíce února přeje

paní učitelka Martina

 

 

LISTOPAD

Milí rodiče,

projděte se s námi listopadovou výukou.

V české jazyce jsme pokračovali v procvičování stavby slova, jazykových rozborech, pravopisných cvičeních a diktátech. Také jsme se zajímali o odraz adventního času v lidové slovesnosti.

Při hodinách slohu jsme pokračovali ve slohovém útvaru vyprávění. Nabyté teoretické poznatky jsme použili při vlastním psaní popletené pohádky, kdy jsme dohromady spletli i rozpletli dvě české pohádky.

Při dramatické výchově jsme se zabývali tematikou poruch příjmu potravy - zkoumali tento problém formou diskusí, vstupy do rolí, hledáním příčin a možných řešení.

V rámci multikulturní výchovy jsme se zaměřili na evropské země. Ve skupinách jsme zpracovávali projekty o některých evropských zemích jako Německo, Rusko, Itálie a Slovensko, poznávali tak jejich kulturu, svátky, zvyky, jídla  apod. Jednotlivé projekty jsme prezentovali před spolužáky a učili se tak efektivně sdělit ostatním své postřehy, pracovat s hlasem i pozorností diváka.

V angličtině byly probírány části těla, jednotné číslo, hodiny a vazby s „have“ a „have got“.

V matematice jsme v listopadu egyptsky dodělili chleby a zvládli napsat čtvrtletní kontrolní práci. Hledali jsme obecná vyjádření k úlohám s dřívky a odpočali si u šipkových grafů. V závěru měsíce jsme znovu umisťovali desetinná čísla na číselnou osu.

V zeměpise jsme v listopadu navštívili expozici Archa Noemova v Národním muzeu a doplnili tak informace o putování kontinentů a migraci zvířat na planetě. Dokončili jsme zkoumání pohybů, které vykonává Země společně s Měsícem, a rovněž jsme si objasnili, co jsou to slapové jevy a jak vznikají.

V dějepise jsme opakovali období pravěku a začali se zabývat nejstaršími civilizacemi a jejich kulturou. Jednou z nich byla i Chetitská říše, jejíž jazyk rozluštil český vědec Bedřich Hrozný. Zkoušeli jsme proto také vymyslet způsoby, jak rozluštit zcela zapomenuté jazyky.

V informatice jsme se zabývali především tvorbou obrázků a animací v programu Pivot Animator.

Na konci října jsme začali s Delfíny ve fyziko – chemii probírat velké téma – veličiny, se kterými jsme se setkávali celý tento měsíc. Z veličin známe již délku, hmotnost, objem a hustotu. Známe jejich značky, jednotky a měřidla. Také již víme, jak zabránit chybě při měření. U hustoty jsme se také naučili vzorec, se kterým dále pracujeme a počítáme hustoty různých těles.

V hodinách přírodopisu jsme se v měsíci listopadu zabývali rostlinnou, živočišnou a bakteriální buňkou. Rozdělili jsme si organismy na jednobuněčné a mnohobuněčné. Také víme, že se všechny organismy třídí do říší, kmenů a dalších kategorií. Na konci měsíce jsme objevili tajemství virů, bakterií a sinic. A známe základní charakteristiku hub.

V listopadu jsme v pracovních činnostech s Delfíny začali s ručními pracemi. Učili jsme se plést. Žáci se naučili nahazovat oka a plést hladce.

V tělocviku jsme si postavili opičí dráhu a zahráli fotbal.

V hudební výchově pokračujeme jako třídní kapela, začali jsme nacvičovat vánoční repertoár.

Fotografie si můžete prohlédnout na Google+ a na facebooku.

 

Hezký prosinec přeje

paní učitelka Monika

 

 

ŘÍJEN

Milí rodiče,

nahlédněte do našich říjnových činností:

Většina hodin českého jazyka byla z důvodu nemoci vyučující suplovaná. Ty zbývající jsme věnovali zkoumání, jakým způsobem se dostávají do jazyka nová slova, jak se tvoří a z čeho se slova skládají.

V matematice jsme vytvářeli krychlové stavby a určovali jejich podlažní plány. Zvládli jsme projít Národním testováním Scio a seznámili se s mincovými rovnicemi. V závěru měsíce října jsme začali egyptsky dělit chleby.

V zeměpise jsme se v říjnu zaměřili na planetu Zemi a jevy provázející její pohyb kolem Slunce.

V hodinách přírodopisu jsme se zabývali podmínkami, za jakých mohou organismy žít na naší planetě a jak tyto organismy můžeme zkoumat. Připravili jsme si preparát cibule kuchyňské a poprvé jsme společně mikroskopovali. Všichni byli moc nadšení ze zjištění, co všechno je našemu oku bez mikroskopu skryto. Na konci měsíce jsme si tedy povídali o základní stavební jednotce všech živých soustav – o buňce. Rozdělili jsme si buňky na živočišné, rostlinné a bakteriální.

V dějepise jsme se zabývali nejstarším obdobím lidských dějin - pravěkem. Učili jsme se o dávném každodenním životě i o pravěkém umění. Rovněž jsme pracovali s mapou a ukazovali si, jak dávné kmeny putovali z kontinentu na kontinent. Žáci také prezentovali své referáty o navštívené zemi a vyprávěli o významných památkách a kulturách, které je zaujaly.

V hodinách fyziko – chemie jsme zabrousili do nejmenších částic naší planety – atomů. Naučili jsme se vypočítat protonové, elektronové a neutronové číslo. Vysvětlili jsme si, co jsou to molekuly a známe již některé základní prvky periodické tabulky. Na konci měsíce jsme začali probírat velké téma - veličiny - a měřit délku.

Při tvořivém čtení a psaní jsme se zabývali slohovým útvarem vyprávění - trénovali ho verbálně, zkoumali jeho složky a osnovy v jiných textech a učili se používat vhodná slovesa. Během dramatické výchovy jsme pracovali s pohádkou O Otesánkovi a jejím přesahem do současnosti. Prostřednictvím rolové hry jsme nahlíželi na problém z různých úhlů pohledu. Při výtvarné výchově jsme malovali vlastní mandaly a lapače snů jako díla k prodeji na dobročinný bazar.

V angličtině jsme se věnovali tématům Můj svět, Multikulturní Londýn, přítomný čas, užívání have got a has got.

V hudební výchově jsou děti nadšené, máme třídní kapelu, hrajeme na boomwhackery (např. téma z Růžového pantera).

V informatice se šesťáci zabývali především tvorbou prezentace a vytvářením křížovek v textovém editoru.

V tělocviku jsme zkoušeli různé disciplíny na nářadí, zejména cvičení na kruzích, hrazdě nebo šplh.

Děti byly na historické exkurzi v Nižboru. Aktivní historické zážitky jsou velmi pozitivní pro každého studenta historie a doufáme, že si žáci užili návštěvu Keltského muzea. V tomto měsíci byla též skvělá návštěva Národního technického muzea s workshopem Televizní studio. Do několika měsíců bude znám link z televizních novin, které žáci natočili.

Své znalosti děti otestovali v Národním testování Scio.

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde