4. třída - Rybáří

Podívejte se na třídu Rybiček na komunitě Google +

 

4. třída - Rybáří

KVĚTEN

Milí rodiče,

měsíc květen nám utekl, díky prázdninám a škole v přírodě, velmi rychle.

V českém jazyce jsme se tento měsíc doučili vyjmenovaná slova po B a po V, nyní je už umíme všechna. Zlepšujeme se v jejich praktickém využití. Abychom si hodiny zpestřili, hráli jsme hru – myslím si vyjmenované slovo a trochu se vraceli k učivu o slovních druzích.

V matematice jsme se s Rybičkami seznámili se zlomky. Umíme je číst, zapsat a také graficky znázornit. Zlomy se stejným jmenovatelem jsme se dále naučili také sčítat a odčítat. Sčítání a odčítání zlomku jsme trénovali také pomocí slovních úloh. V geometrii jsme rýsovali kolmice, rovnoběžky, různoběžky a průsečíky. Na konci měsíce jsme opakovali zejména násobilku.

V hodinách prvovědy jsme se s žáky zabývali skupinou ptáků a savců. Známe jejich základní charakteristiku a jejich základní zástupce. Během května jsme nadále pracovali na projektu Les ve škole, kdy jsme vytvořili třídní plakát o absorpci vody v lese.

V anglickém jazyce jsme se učili praktikovat podstatná jména a zájmena. Dále jsme se naučili názvy týdne a měsíců.

Květen byl dále ve znamení příprav na besídku. V hudební výchově jsme pokračovali také v pochopení rytmické struktury písně, navštívili jsme Husův sbor ve Vršovicích, kde se děti seznámily s varhanami.

Na konci měsíce, jak všichni víte, jsme byli se třídou na Škole v přírodě. Tu jsme si všichni moc užili a zažili jsme tam spoustu zajímavých dobrodružství. Každé ráno jsme si zazpívali v místním kostele, nacpávali jsme si pupky skvělým jídlem a poznávali přírodu z různých úhlů. Spolupracovali jsme i s ostatními třídami na etapové hře, která všechny bavila.

Myslím, že můžu za všechny říct, že se celý týden hezky povedl a všichni byli spokojeni.

Kristýna Pretschová

 

DUBEN

Milí rodiče, na začátku měsíce jsme se v matematice s Rybičkami věnovali nestandartním úlohám (krokování, zobecňování), určováním úhlům a měřením délky, objemu a obsahu. Dále jsme se naučili násobit pod sebou. Na konci měsíce jsme si zopakovali zvířátka dědy lesoně, hodiny a práci s penězi přes web zlatka.in.

V českém jazyce pokračujeme s vyjmenovanými slovy. Nově jsme se pomocí obrázků naučili vyjmenovaná slova po M a vyučování jsme si zpestřili hrou – Myslím si vyjmenované slovo. V pravopisu i/y děti postupně nabírají jistotu.

Jelikož nám začalo jaro, začali jsme v prvovědě chodit více ven a zabývali jsme se živočišnou říší. Známe již základní charakteristiku a dělení živočichů ze skupiny ryb, obojživelníků a plazů. Také známe zástupce, kteří do těchto skupin patří. Během měsíce jsme také pracovali na projektu Les ve škole.

V anglickém jazyce jsme v dubnu opakovali předchozí lekce. Zopakovali jsme si sloveso can, do, have, množné čísla podstatných jmen, názvy týdnů a měsíců a části těla. Procvičujeme jak písemnou formu, tak i formu mluveného jazyka.

V hudební výchově jsme vyhlásili výsledky a rozdali odměny v celoroční hře, která vycházela z filmu Pikola a Saxofon, hráli jsme na hudební nástroje, tentokrát více na boomwhackery, učili jsme se vyjádřit pohybem rytmus a doby písně a samozřejmě zpívali písničky. V pracovních činnostech jsme si nakreslili veselé obrázky a udělali jarní výzdobu třídy. Dále jsme si na připravené pytlíky vyšili bavlnkou obrázky.

Tento měsíc jsme dále psali s žáky testy Scio z matematiky, českého jazyka, angličtiny, člověka a přírody a s klíčových kompetencí. Žáci si tak ověřili své znalosti, které se doposud naučili. Během měsíce jsme navštívili Židovské muzeum, kde jsme se dozvěděli spoustu informací nejen o židovské kultuře, ale zejména o Golemovi.

 

Těším se na další měsíc s Rybičkami.

Kristýna Pretschová

 

 

BŘEZEN

Milí rodiče,

v měsíci březnu jsme se v matematice s Rybičkami naučili řešit slovní úlohy s jednou neznámou a zapisovat rovnice za pomocí schématických zvířátek. Naučili jsme se pracovat v geometrickém prostoru a zaznamenávat a plán stavby a jeho proměny. V geometrii jsme se zabývali krychlovými tělesy, válci, koulemi a jejich sítěmi a vlastnostmi.

Tento měsíc jsme se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokánek, kde se žáci Tobias Flégl a Erik Rössler umístili na prvních příčkách v kategoriích Cvrček a Klokánek. Na konci měsíce jsme se v matematice připravovali na testy Scio, které budou žáci dělat v dubnu.

V českém jazyce jsme procvičovali vyjmenovaná slova. K těm, která jsme už znali, jsme přidali vyjmenovaná slova po L. Během měsíce jsme dále opakovali slovní druhy, skloňování podstatných jmen a časování sloves.

V anglickém jazyce jsme tento měsíc postupně opakovali všechny předchozí lekce, které jsme během roku probírali. Například jsme opakovali měsíce a dny, ovoce a zeleninu, školní potřeby a další. Dále jsme téměř dokončili knihu a pracovní sešit.

Jelikož nám už začalo jaro, povídali jsme si v prvovědě o aspektech jara. Víme, jaké rostliny k jaru patří, kteří ptáci se vracejí z teplých krajin, a podívali jsme si o Velikonocích. V dalších hodinách jsme se naučili části těla rostlin, jejich význam a dělení rostlin.

V hudební výchově jsme se učili nové písně, hráli jsme na hudební nástroje, dokonce jsme se poslouchali i stupnici. Poslouchali jsme hudbu evropskou i čínskou a pokoušeli se složit elektronickou hudbu na počítači.

V pracovních činnostech jsme pracovali okolo školy, kde jsme zprovozňovali naší školní knihobudku a naučili jsme se tkát.

Na začátku měsíce jsme navštívili divadlo Spejbla a Hurvínka a viděli jsme představení Pohádky pro Hurvínka. Všem se představení moc líbilo. Dále jsme tento měsíc navštívili Muzeum Bedřicha Smetany, kde jsme se o něm dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Zkoumali jsme jeho nejznámější symfonickou báseň – Vltavu.

Přeji Vám hezký začátek jara

Kristýna Pretschová

 

 

ÚNOR

Vážení rodiče,

i přesto, že byl únor díky jarním prázdninách velmi krátký, naučili jsme se spoustu nových a zajímavých věcí.

V českém jazyce jsme se začali zabývat vyjmenovanými slovy. Na úvod jsme pracovali s těmi nejjednoduššími, s vyjmenovanými slovy po Z. Momentálně umíme i po S a učíme se vyjmenovaná slova po P. K výuce používáme karty s obrázky. Vždy se snažíme vymyslet co nejvíce vlastních vět, které objasňují význam různých slov. Pravidla pro psaní i/y po obojetných souhláskách všichni rychle pochopili a naučili se je používat.

V matematice jsme se velkou část měsíce zabývali hodinami – analogovými i digitálními. Učili jsme se poznávat hodiny s přesností na minuty. V geometrii jsme si zopakovali kružnici, kdy jsme se díky ní naučili narýsovat pravidelný šestiúhelník. Víme jak vypočítat obsah a obvod různých mnohoúhelníků.

V hodinách prvovědy jsme se zabývali kontinenty a to zejména Evropou. Známe všechny státy a jejich hlavní města, které do Evropy patří. Povídali jsme si také o Evropské unii. Pár hodin jsme samozřejmě také věnovali naší České republice, kterou jsme křížem krážem přešli skrze nástěnnou mapu. Z pokusů jsme tento měsíc pracovali s magnety a čistili mince octem a solí.  

V anglickém jazyce jsme se naučili části lidského těla, jídlo a pití a procvičovali slovíčka pomocí osmisměrek a tajenek.

Ve výtvarné výchově jsme kreslili zátiší a koláže, poslední hodiny jsme věnovali vyškrabávání tuší. Tato činnost žáky velice bavila.

Poslední týden v únoru naši školu navštívili studenti z různých koutů světa a dělali nám přednášky o jejich Zemi. Tyto hodiny byly velmi zajímavé a procvičili jsme si alespoň angličtinu.

Vaše třídní učitelka Kristýna Pretschová

 

LEDEN

Milí rodiče,

je tady nový rok a Rybičky mají před sebou spoustu dobrodružství.

V měsíci lednu jsme se v českém jazyce zabývali především slovesy. Naučili jsme se jejich mluvnické kategorie, a to osobu, číslo a čas. K tomu jsme trochu opakovali učivo podstatných jmen a určování slovních druhů. Na konci ledna jsme si připomněli, co jsou příbuzná slova. Od února můžeme pilně trénovat psaní i/y po obojetných souhláskách.

V matematice jsme na se věnovali násobením a dělením od 1 do 10, seznámili jsme se s průměrem a vypočítali jsme si například průměrný věk a váhu třídy. V geometrii jsme se naučili rýsovat rovnoramenné trojúhelníky, kružnice a kruh. Již víme jaký je mezi těmito tělesy rozdíl. Žáky velmi zaujala práce s kružítkem. Na konci měsíc jsme opakovali indické násobení, zaokrouhlování, násobení, dělení se zbytkem a sčítání a odčítání pod sebou.

V hodinách prvovědy jsme se začali zabývat živou přírodou. Víme, že každý organismus se skládá z buněk a víme, které organismy jsou jednobuněčné a kteří mnohobuněčné. Poprvé jsme s Rybičkami pracovali s mikroskopy, kde jsme pozorovali buňky cibule kuchyňské a další preparáty. Naučili jsme se základní stavbu těl všech živých organismů. Známe základní charakteristiku hub a jejich rozdělení na jedlé, nejedlé a jedovaté. Víme co je to symbióza.

V hudební výchově jsme se učili o smyčcových a bicích nástrojích. Děti také vymýšlely své skladbičky, zapisovali je vlastním „notovým“ písmem a hráli na hudební nástroje. Nechyběl samozřejmě ani zpěv. Ve výtvarné výchově jsme stihli vyrobit ptačí budku z novinového papíru a pravých semínek do krmítka. Obrázky jsme si vyvěsili u nás ve třídě. V další hodině jsme se věnovali technice voskovek a vodovek a malbě zimního motivu.

Celý tento měsíc jsme s Rybičkami jezdili místo tělesné výchovy na bruslařský stadion, kde jsme se naučili bruslit. Všichni byli z bruslení nadšení a všem to velmi šlo. Dalším zpestřením byl kurz košíkářství, kde jsme se naučili uplést jednoduchý košík. Před vysvědčením jsme si jeli obalit nervy pravou belgickou čokoládou do Čokoládovny v Šestajovicích.

 

Těším se, jaké zážitky nám přinese měsíc únor

Kristýna Pretschová

 

 

PROSINEC

Vážení rodiče,

prosinec nám utekl jako voda a my se opět dozvěděli spoustu nových informací!

Začátkem měsíce jsme si v češtině hráli na spisovatele a spisovatelky. Vymýšleli jsme vlastní příběhy a tvořili z nich knihy. Nezapomněli jsme na ilustrace a barevné obálky. Nyní se učíme pracovat s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen. Naučili jsme se, jaké existují rody a čísla a pomalu se začínáme orientovat v pádových otázkách.

V matematice jsme se naučili číst a zapisovat čísla do milionu, bavili jsme se o penězích, cizích měnách a počítali jsme příklady s penězi, vysvětlili jsme si co je desetinné číslo a proč se stále používají halíře při nakupování. Na konci měsíce jsme zabrousili do geometrie v rovině – obsah útvarů čtvercové sítě.

V prvovědě jsme se na začátku měsíce bavili, kdo to byl svatý Mikuláš, proč tento svátek slavíme a proč nám nosí dárečky. Mikuláš, čerti a andělé přišli i k nám do hodiny. Nikoho si naštěstí neodnesl a dokonce dětem přinesl nadílku. Dále jsme se v prvovědě bavili o životě na poušti, Antarktidě a Arktidě. V polovině měsíce jsme začali pracovat na projektu Les ve škole, kdy jsme poprvé navštívili les, který je kousek od naší školy. Sice jsme na vycházce zmokli, ale i tak se všem vycházka líbila. Dále jsme vyráběli saponátové bublinky a soutěžilijsme, kdo jich bude mít na tácku nejvíce a kdo jí bude mít největší. Na konci měsíce jsme zkoumali složení barev za pomocí pokusu - tzv. Newtonovo kolo.

V anglickém jazyce jsme pokračovali v číslovkách a procvičování výslovnosti. Dále jsme se naučili ve větách používat do and does.

V pracovních činnostech jsme napsali dopis Ježíškovi, který děti doma daly za okno a druhý týden si vyrobily a nakreslily přáníčka pro rodiče k Vánocům. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili stromeček za pomocí naších rukou. V hudební výchově jsme s žáky nacvičovali program na Vánoční besídku.

Tento měsíc jsme s Rybičkami navštívili Národní muzeum a výstavu - Za zvířaty kolem světa, kde jsme poznali nové druhy zvířat a dozvěděli jsme se o nich zajímavé informace. Také jsme navštívili Svíčkárnu v Šestejovicích, kde jsme si vytvořili vlastní svíčky, mýdlo a sůl do koupele. Před Vánocemi k nám přijelo divadlo a zahrálo nám Předvánoční vystoupení.

Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátku a šťastný vstup do Nového roku!

Kristýna Pretschová

 

 

LISTOPAD

Milí rodiče,

měsíc listopad nám přinesl spoustu nových informací a zážitků.

V českém jazyce jsme se již s Rybičkami naučili všechny slovní druhy. Znalosti jsme několikrát ověřovali hrou - Člověče nezlob se, ve kterých jsme si upravili pravidla.

Procvičovali jsme také čtení s porozuměním. V prosinci začneme určovat mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves.

V matematice jsme se naučili násobit takzvaným indickým způsobem, které je pro děti více srozumitelné a zábavnější. Také jsme se naučili dělit bez přeskupování a dělit se zbytkem. Na konci měsíce jsme se opět pustili do geometrie, kdy jsme se zabývali shodným zobrazením v rovině. Tento měsíc jsme na počítačích opakovali i učivo z předešlých měsíců.

Na začátku měsíce jsme se v prvovědě zabývali nerosty a horninami. K tomuto tématu jsme si s Rybičkami přichystali kelímek se solí a čekali jsme, až se sůl vykrystalizuje na provázek. Dalším velkým tématem bylo Slunce a jeho hlavní působení na naši Zemi. Již víme, proč se střídá den/noc a čtyři roční období. Dále víme, jak se žije v jednotlivých obdobích a jak se během nich mění příroda. Díky teplému podzimnímu počasí jsme vyrazili na krátkou procházku, na které jsme se zabývali stromy okolo školy. Dokonce jsme našli i peříčka sovy a dalších ptáků. V rámci prvovědy jsme si udělali pokus – takzvaného Faraonova hada a zkoumali jsme předměty, které hoří. Naučili jsme se používat Morseovu abecedu, díky které jsme se dozvěděli, proč jsme 17. listopadu nešli do školy a jaká velká událost se tento den stala.

V anglickém jazyce jsme cvičili čísla ve formě slov, naučili jsme se slovní zásobu divokých a domácích zvířat, cvičili jsme poslech a konverzovali jsme.

V hudební výchově jsme se učili o dřevěných dechových nástrojích, zkoušeli jsme hudební improvizaci, poslouchali jsme hudbu a samozřejmě zpívali (dokonce i kánon) a hráli. Učili jsme se také znázornit melodickou linii. Během výtvarné výchovy jsme malovali voskovkami podzimní stromy a připravovali obrázky na vyškrábávací techniku. Při pracovních činnostech jsme vyráběli loutky na špejli a hráli s nimi krátké představení. Díky probíhajícímu bazaru, kdy se vydražené peníze pošlou dětem do Keni, jsme v rámci pracovních činností přesáhli až do hodin multikulturní výchovy. Bavili jsme se o našich odlišnostech a stejných vlastnostech s přesahem k ostatním lidem na naší planetě. Blíže jsme se seznámili s Vietnamem a jeho kulturou. V dramatické výchově jsme dokončovali dramatickou lekci s tématikou psů z útulku, trénovali svůj dech, postavení těla i rezonanci při mluvení.

Tento měsíc jsme viděli dvě divadelní představení. Do prvního představení, s názvem Svět z papíru, nás herci dokonce aktivně zapojili, a tak jsme se sami stali jeho součástí. Poznali jsme tak i méně známou formu divadla – pohybové. Tato forma divadla nás velice bavila. Po představení jsme se ještě naučili poskládat origami. Druhé představní, o Palečkovi, bylo spíše oddechové a také se všem moc líbilo.

 

Těším se na další měsíc s Rybičkami,

Vaše třídní učitelka Kristýna

 

ŘÍJEN

Milí rodiče,

v říjnu jsme se s Rybičkami naučili spoustu nových věcí.

V matematice jsme se naučili sčítat a odčítat pod sebou trojciferná a čtyřciferná čísla, zaokrouhlovat na desítky, stovky a tisíce a počítat se závorkami. V geometrii jsme si vysvětlili, co je osová souměrnost. A narýsovali jsme si pár osově souměrných těles. Osová souměrnost Rybičky moc bavila, protože jak řekly: „Konečně nepočítáme“.

V českém jazyce jsme zkoumali vztahy mezi slovy. Učili jsme se o slovech nadřazených a podřazených, hledali jsme k různým slovům synonyma a antonyma a snažili jsme se vymyslet co nejvíce slov mnohoznačných. Ve druhé polovině měsíce jsme začali probírat jednotlivé slovní druhy. Momentálně známe podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

V anglickém jazyce jsme četli spoustu zajímavých příběhů a právě díky tomu, jsme si obohatili slovní zásobu. Naučili jsme se názvy měsíců, pracovních dnů, názvy školních potřeb a krátkou formu - isnt a arent.

V hodinách prvovědy jsme se tento měsíc zabývali vodou a půdou. Zjistili jsme, jaké druhy vody na naší planetě máme, co je to skupenství vody a umíme vysvětlit koloběh vody, který jsme si dokonce i hezky nakreslili. Složení půdy jsme zkoumali na školním pozemku, kdy jsme za pomocí dlátka vydlabali do půdy díru. Kupodivu jsme našli i žížalu obecnou, což byl v tomto počasí velký úspěch. Dále jsme zkoumali okolí našeho bydliště a byli jsme se podívat na poště a v knihovně, kde nám paní knihovnice a pošťačky pověděly, co obnáší jejich práce.

V dramatické výchově jsme pracovali s příběhem podle literární předlohy (Ne)obyčejný kluk s tematikou integrace tělesně postiženého spolužáka a jeho přijímaní v kolektivu. Vstupovali jsme do rolí v příběhu a také se učili reagovat na učitele v roli.

Tento měsíc jsme v pracovních činnostech s Rybičkami pracovali s podzimním materiálem, který nám nabídla samotná příroda, a s papírem, ze kterého jsme se naučili skládat origami zvířátek. Ve výtvarné výchově jsme malovali obrázky s podzimní tematikou a také dílka k prodeji na dobročinný bazar.

V tělesné výchově jsme hezky rozhýbali naše těla. Obratnost jsme pilovali na opičí dráze, na které jsme se pořádně vyblbli. Florbal nás naučil práci v týmu a atletika v preciznosti pohybu.

V hudební výchově jsme vytleskávali metrum různých známých písniček a naučili jsme se zpívat Ach synku, synku.

Konec měsíce října jsme si zpříjemnili exkurzí do Národního technického muzea, kde jsme spolu navštívili expozici Doprava, která byla věnována památce průkopníků na zemi, ve vodě a ve vzduchu. Tato expozice se líbila zejména chlapcům.

Další expozicí, kterou jsme společně navštívili, bylo Klamárium, kde se žáci seznámili s  některými principy lidského zrakového vnímání. Hlavním bodem této exkurze byl však workshop televizního studia. Zde jsme si na malou chvíli zahráli na televizní hvězdy a vyzkoušeli si, jaké to je vysílat televizní zprávy. Všem žákům se to velmi povedlo. Třeba některého z nich jednou uvidíme na televizních obrazovkách.

Velmi nás také bavila školní akce – Dýňování, kde jsme si vydlabali svou Halloweenskou dýni. I přes chladné počasí, které panovalo, jsme si tuto akci užili.

 

Těším se na další měsíc s Rybičkami,

Kristýna Pretschová

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče,

první měsíc ve škole mají Rybičky úspěšně za sebou!

V českém jazyce jsme si zopakovali loňské učivo. Připomněli jsme si rozdíl mezi obecnými a vlastními jmény, trénovali, v jakých slovech se píše „je“ a v jakých „e“. Nejvíce starostí přinesly tvrdé a měkké souhlásky, ale i s těmi se nakonec všichni žáci úspěšně poprali. Od října se mohou naplno pustit do učiva třetího ročníku.

Také v matematice jsme především opakovali učivo druhého ročníku. Měli jsme k dispozici spoustu pomůcek, díky kterým bylo opakování mnohem zábavnější. Tento měsíc jsme se naučili sčítat a odčítat do 1000 a na konci měsíce jsme se začali učit sčítat a odčítat pod sebou.

V hodinách prvovědy jsme se bavili o škole, rodině, domově a pečlivě jsme prozkoumali okolí školy. Také jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací o vzduchu, který je pro nás nejvýznamnější složkou na Zemi. Vzduch jsme neprobírali pouze teoreticky, ale také prakticky, kdy jsme si udělali pár zajímavých pokusů, které žáky velice bavily.

V hodinách anglického jazyka se děti naučily slovní zásobu na téma oblečení, barvy a názvy různých živočichů žijících v moři -zejména ryb. Ty dokonce vyobrazili v podobě plakátu, který nám teď zkrášluje třídu. Velice je zaujala hodina, kdy si s paní učitelkou kreslili hennou různé obrazce na své ruce.

V hudební výchově se žáci seznámili s houslemi a naučili se dvě nové písničky. Jednu dokonce i s tanečním číslem.

Také jsme zužitkovali plody šípkového keře. S dětmi jsme je otrhali a pak zavařili. Takže jste mohli ochutnat, určitě vynikající, šípkový kompot. Zbytek šípků sušíme a těšíme se, až si uděláme šípkový čaj.

Žáky také velice nadchla výuka dramatické výchovy, kde hráli seznamovací hry a v dalších několika hodinách dělali perníkovou chaloupku, kde se učili dělat živé obrazy, vstupovat do různých rolí a pracovat s představivostí a orientací v prostoru.

Všichni se už určitě těšíme, co nás bude čekat v měsíci říjnu.

Mgr. et Mgr. Kristýna Pretschová

 

Výpis akcí
Celý výpis akcí
Sociální sítě
 
 

 

Škola on line

zde

Zápisy - třídní schůzky

zde