3. třída - Sýkorky - 1. trojročí

Podívejte se na třídu Sýkorek na komunitě Google +

3. třída - Sýkorky - 1. trojročí

ČERVEN

Vážení rodiče, poslední měsíc jsme v českém jazyce opakovali již probranou látku, upevňovali jsme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, psaní y,ý,i,í u tvrdých a měkkých souhlásek. Zabývali jsme se slovními druhy a jejich identifikací v textu. V matematice jsme opakovali sčítání a odečítání, jednoduché násobení, dělení, zaokrouhlování a slovní úlohy. V prvovědě jsme pokračovali v našich třídních projektech, které jsou velice oblíbené.

Celá třída jezdila na různé školní akce a výlety. Školní rok byl ukončen velice povedeným školním divadlem, vysvědčením a zahradní slavností. 

Přeji všem příjemné léto.

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

KVĚTEN

Vážení rodiče,

V českém jazyce se snažíme opakovat již probranou látku, nadále upevňujeme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť, v-f, z-s, ž-š, h-ch. Psaní y,ý,i,í u tvrdých a měkkých souhlásek. Nové téma: slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Nové učivo nečiní nikomu výrazné problémy s pochopením. Pokračujte prosím s pravidelnou domácí přípravu a nácvikem psaní a opisování textu.

V matematice stále upevňujeme sčítání a odečítání, jednoduché násobení, dělení a zaokrouhlování. Kromě učebnice píši dětem na tabuli různé slovní úlohy na základní početní operace, logické myšlení a porozumění textu. Matematika je stále velice oblíbeným předmětem, protože jsme v předstihu, tak si dovoluji zařadit do výuky i náročnější úkoly. žáci je vnímají jako výzvu, kterou je třeba zdolat… Zvídavost a zdravé nadšení mi činní velkou radost.

Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

DUBEN

Vážení rodiče,

V českém jazyce opakujeme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť, v-f, z-s, ž-š, h-ch. Každé pondělí máme oblíbenou „čtecí dílnu“, čtení s porozuměním. Nová témata, která bereme, jsou: slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ. Slohová cvičení – vzkaz, sms.

Nové učivo nečiní nikomu výrazné problémy s pochopením. Pokračujte prosím s pravidelnou domácí přípravu a nácvikem psaní a opisování textu.

V matematice opakujeme sčítání a odečítání, jednoduché násobení, dělení a zaokrouhlování. V hodinách využíváme hlavně učebnici, nebo různé slovní úlohy na základní početní operace a logické myšlení. Matematika se stala velice oblíbeným předmětem. Často se stává, že jsme natolik ponořeni do počítání, že nevnímáme konec hodiny.

V matematice jsme relativně v předstihu. Žáci jsou zdravě zvědaví, což mi činní velkou radost. Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

Březen

Vážení rodiče,

V českém jazyce probíráme měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a slabiky. V současné době probíráme tvary slova, učíme se určit kořen slova a slova příbuzná. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov: b-p, d- t, ď-ť, v-f, z-s, ž-š, h-ch. Zatím nám nové učivo nečiní výrazné problémy s pochopením nové látky. Pokračujte prosím s pravidelnou domácí přípravu. Žáci jsou motivováni se učit jsou nadšení z nových znalostí.

V matematice opakujeme finanční gramotnost, sčítání a odečítání, jednoduché násobení a dělení. Pracujeme s učebnicí a řešíme slovní úlohy na základní početní operace a logického myšlení. Procvičujeme si také porozumění textu. Matematický klokánek dopadl relativně dobře. Matematika je oblíbený předmět a třída je dobře motivovaná pracovat. Na rozdíl od jiných tříd se druháci na testy těší :-).

Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

 

ÚNOR

Vážení rodiče,

V českém jazyce pokračujeme v tématech dvojhlásek OU, AU, EU, slabikotvorného R, L, M, psaní U, Ů, Ú a měkké, tvrdé a obojetné souhlásky a slabiky. Zatím nenastaly žádné výrazné problémy s pochopením nové látky, přesto Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu. Třída, jak jsem již několikrát zmínil, čte velice dobře.

V matematice jsme otevřeli též nové téma, násobení, dělení, čas a finanční gramotnost. Opakujeme si stále sčítání a odečítání. Kromě práce s učebnicí také řešíme slovní úlohy na právě zmíněné početní operace, základní logické myšlení a porozumění textu. Učivo se snažím podávat pokud možno zábavnou formou. Také Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu.

V prvovědě probíráme přírodu a ekologii. Děti prvověda moc baví a nyní si každý žák připravuje svou vlastní práci na určené téma, kterou bude prezentovat před třídou. Tato akce se setkala s velkým nadšením a chutí poučit své spolužáky i pana třídního učitele. Jistě ji budeme opakovat!

Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

 

LEDEN

Vážení rodiče, 

v českém jazyce jsme otevřeli nová témata, dvojhlásky OU, AU, EU, slabikotvorné R, L, M, psaní U, Ů, Ú a měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Zatím nenastaly žádné výrazné problémy s pochopením nové látky, přesto Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu. Žáci, jak jsem již několikrát zmínil, čtou velice dobře. Všichni jsou též motivováni ke čtení. Úroveň vázaného písma se obecně zlepšila.

V matematice jsme otevřeli též nové téma, násobení a dělení. Opakujeme si stále sčítání a odečítání. Kromě práce s učebnicí také řešíme slovní úlohy na právě zmíněné početní operace, základní logické myšlení a porozumění textu. Také Vás prosím o pravidelnou domácí přípravu.

V prvovědě probíráme přírodu a ekologii. Pokud nám to počasí dovolí, uskutečníme náš projekt: Výstup do kosmu, kdy vypustíme model rakety. Děti prvověda moc baví a každý žák si již nyní připravuje svou vlastní práci na určené téma, kterou bude prezentovat před třídou. Tato akce se setkala s velkým nadšením a chutí poučit své spolužáky i pana třídního učitele.

Přeji mnoho úspěchu a děkuji za Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

Miroslav Zagrapan

 

 

PROSINEC

Vážení rodiče,

český jazyk je v druhé třídě oblíbeným předmětem. Poslední probranou látkou jsou slova citově zabarvená. Psaní u, ů, ú ve slovech a větách. Vědomostní soutěže se staly velice oblíbenou činností, žáci si tak snadno osvěží již probranou látku a upevní nově probírané učivo.

V matematice procvičujeme základní matematické operace a slovní úlohy. Žáci poznávají základní geometrickými útvary- úsečka, poloosa a osa. Pracují s metrickou soustavou a převodem jednotek: m – dm – cm – mm. Probíráme početní operace s čísly do 9 999. Pracujeme s učebnicí a řešíme slovní úlohy.

V prvovědě se zabýváme planetami sluneční soustavy, sledováním dokumentů o vesmíru.

Třída je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si samy zhotoví pro spolužáky. Přátelsky se druhá třída chová i k jiným třídám. Ve třídě dochází velmi málo ke konfliktním situacím a děti se tak cítí bezpečně.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry nebo soutěží.

 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem

Miroslav Zagrapan

 

 

LISTOPAD

Vážení rodiče,

V českém jazyce se učíme poznávat druhy vět, pořádek slov ve větě, slova souznačná, protikladná, a mnohoznačná. Poslední probranou látkou jsou slova citově zabarvená. Snažíme se, aby učení byla také zábava, a tak ve třídě konáme vědomostní soutěže, které se staly velice oblíbenou činností.

V matematice se nadále zlepšujeme v základních matematických operacích a v řešení slovních úloh. Žáci již poznávají základní geometrickými útvary. Vědí co je úsečka, poloosa a osa. Nově jsme se seznamují s metrickou soustavou a převodem jednotek: m – dm – cm – mm a počítáním do 9 999.

V prvovědě máme jako nové téma: Vesmír. Sledujeme dokumenty, žáci se učí poznávat planety sluneční soustavy a stručné dějiny dobývání vesmíru.

Třída je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si samy zhotoví pro spolužáky. Přátelsky se druhá třída chová i k jiným třídám. Ve třídě dochází velmi málo ke konfliktním situacím a děti se tak cítí bezpečně.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry.

 

Přeji mnoho úspěchu

Miroslav Zagrapan

 

 

ŘÍJEN

Vážení rodiče,

za dva uplynulé měsíce jsme udělali mnoho práce a posunuli se kus dopředu. Žáci se zlepšili v psaném projevu, učili se psát velká a malá písmena ve větách, dělení slov a rozlišují měkké a tvrdé souhlásky ve slovech. Žáci rádi čtou a to je dobře vidět i v mluveném projevu a slovní zásobě. Nadále čteme nahlas, hrajeme různé hry na procvičování a určování druhů vět. Třída je motivovaná a ráda se zapojuje do činností v hodině.

V matematice se nadále zlepšujeme v základních matematických operacích a řešeních slovních úloh. Žáci se seznamují se základními geometrickými útvary rovinnými i prostorovými. Rozlišují, co je úsečka, poloosa a osa. Znají rozdíl mezi čtvercem, krychlí; kruhem, koulí a dalšími. Žáci pracují s pravítkem a učí se základní pravidla měření.

V prvovědě žáci rozumí dělení času v roce a ročním obdobím, umí číst hodiny. Znají negativní vliv reklamy. Poznávají, co jsou sdělovací prostředky a hromadné sdělovací prostředky. Orientují se na mapě, směrové růžici a vyhledání orientačních bodů s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte.

Atmosféra ve třídě je velmi přátelská a otevřená ke spolupráci. Děti se k sobě chovají slušně a vymýšlejí různá překvapení a drobné dárky, co si sami vyrobí pro spolužáky. V takto přátelském a propojeném kolektivu se snadno pracuje, což je také vidět na úrovni třídy.

V hodinách tělocviku se děti učí pracovat se svým tělem a zároveň dodržovat pravidla hry a spolupráce v kolektivu. Tělocvik probíhá v přátelském duchu formou hry.

 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem Miroslav Zagrapan

 

 

ZÁŘÍ

Vážení rodiče,

jsem moc rád, že mohu učit tak skvělou a motivovanou třídu. Děti mají přirozenou zvědavost a chuť se učit všemu novému. Po prázdninách jsme si museli znovu připomenout abecedu v její psací podobě, tady je vždy co zlepšovat. Žáci píší dobře s přihlédnutím k možnostem každého žáka. Nesetkal jsem se dosud v mé praxi, aby děti tak rády a často četly, jako v mé třídě. To je vidět i v mluveném projevu žáků. Proto, prosím, i nadále motivujte děti k četbě jako doposud.

Ve třídě je vidět zdraví zájem o vědu a přírodu. Žáci rádi počítají a jsou nadšeni, když mohou řešit různé „složité“ rébusy a hádanky. Pro motivaci připojuji ke slovním úlohám malý příběh. Žáci řeší tajemství sejfu a jeho kódu. Nebo pracují jako vědci na vyřešení tajemství tajného vzorce.

Ve třídě panuje vzácně přátelská a tvůrčí atmosféra. Děti se projevují naprosto přirozeně a neagresivně. Je to velmi důležité pro jejich vývoj a osobní rozvoj. 

V hodinách tělocviku milují pohyb a zábavu, která je důležitá pro aktivní odpočinek a relaxaci.

Věřím, že bude atmosféra ve třídě i nadále stejná a učení nebude jen nutnost, ale zdroj zajímavých informací a činností. 

Přeji mnoho úspěchu

S pozdravem Miroslav Zagrapan

Zprávy ze školy.

Facebook

You tube

Kalendář
Celý výpis akcí