1. třída Ježečci

Vítáme nové prvňáčky. Podívejte se na třídu Ježečků na komunitě Google +

1. třída Ježečci

ŘÍJEN

Vážení rodiče Ježečků,

máme za sebou druhý měsíc školy a s ním i spoustu zážitků a nově nabytých vědomostí. V českém jazyce se prvňáci naučili spoustu nových písmen a obrovským skokem se přiblížili ke zvládnutí celé abecedy. Říjen jsme zahájili písmenem B. Při té příležitosti jsme si povídali o broucích, o tom, jaké známe druhy brouků a jak se vyvíjí, s čímž nás dopodrobna seznámil Kryštof. Dále jsme se učili písmena K, L a P. Zde jsme se setkali s problematikou čtení dvojhlásek. Ve větách v učebnici jsme si všechny vyhledali a zaznačili, aby se nám lépe četly, a také jsme pojmenovávali obrázky a třídili je podle toho, jestli se v jejich názvech objevila dvojhláska AU, OU nebo EU. Následovala písmena S, Š, V a D, na které se těšil obzvlášť náš David. Dále se děti naučily, kdy psát dlouhé U s čárkou a kdy s kroužkem. V matematice jsme se s prvňáky dohodli na tom, že si budou vybírat, na čem zrovna chtějí pracovat. Pokaždé, když jsme se společně učili novou látku, dostal každý pracovní list s příklady na procvičení a měl dvě možnosti – buď na něm bude zbytek hodiny pracovat, nebo jej založí do společného šanonu a vezme si z něj pracovní list, který má rozdělaný z minula. Takto jsme nashromáždili asi deset různých pracovních listů a do konce měsíce každý všechno dokončil. Děti mě v tomhle ohledu velmi překvapily. Pracovaly efektivně a často si samy braly pracovní listy domů, aby jim to co nejrychleji ubývalo.

A co všechno se tedy Ježečci naučili?

Nejprve jsme pomocí hry Autobus začali sčítat a odčítat do desíti a příklady jsme se naučili správně graficky zapsat. Zpočátku jsme příklady zapisovali na tabulky, poté do sešitu. Na konci prvního říjnového týdne jsem dětem dala pracovní list se spoustou příkladů na sčítání a odčítání a většina prvňáků se s nadšením pustila do počítání. K dispozici měli i montessori pomůcky – krabičky s dřevěnými příklady, mohli tedy pracovat i s nimi. Dle libosti mohli také používat jedno ze dvou počitadel. Dále si každý mohl vybrat matematickou omalovánku a založit si ji do složky. Naučili jsme se také řešit sčítací trojúhelníky o základně dva a tři.

Ke sčítání a odčítání jsme postupně přidali také porovnávání čísel, které všichni hravě zvládli. Poslední věc, kterou jsme v říjnu řešili, byl rozklad čísel. Děti snadno vyvodily pravidlo o počtu možností rozkladu každého čísla. Krásně nám to zformulovala Andulka: „Každé číslo má o jednu možnost více, než je to samotné číslo.“ Což znamená, že například číslo 25 mohu rozložit 26 různými způsoby. V prvovědě jsme se v říjnu zabývali hlavně přírodou a proměnami, kterými prochází na podzim. Mluvilli jsme o tom, proč mají lidé a zvířata na podzim spoustu práce. S tím souvisí téma dozrávání plodů a jejich sklízení a uskladnění. Řekli jsme si také, jaké plodiny pěstovali lidé v době, kdy ještě nebyly všude supermarkety.

Dalším velkým tématem byl život na vesnici a život ve městě. Děti si řekly, kde kdo z nich bydlí. Na tabuli jsme si namalovali domy, ve kterých bydlíme, a konkrétní patro. Zjistili jsme, že nejvýše bydlí Kryštof, nejníže Ahmad a že Klárka s Verčou by si v případě, že by se jejich domy nacházely vedle sebe, mohly mávat z okna.

Poslední téma, které jsme v říjnu začali probírat, je téma rodiny, které jsme začali rodinnými vztahy a orientací v rodokmenu.

V angličtině se děti naučily například názvy hraček a barev a také frázi „I can“. Pracovní výchovu jsme věnovali výzdobě jídelny. Děti vyrobily papírové pavouky, ježečky a listy, které jsme nalepili na zeď jídelny. Na poslední říjnové pracovní výchově děti vyrobily draky na výzdobu oken ve druhé třídě.

V hudební výchově se děti zabývaly výročím založení republiky a zpívaly tematické písně. Naučily se píseň Ach, synku a také českou hymnu Kde domov můj.

Dramatická výchova se v říjnu nesla v duchu pohádek Františka Hrubína. Velkou událostí se poslední týden v říjnu stalo pořízení morčat Lilly a Kukyho. Dostali jsme je od druhačky Sofinky a máme z nich ohromnou radost! Uvidíme, jak se jim u nás ve třídě bude líbit.

Adéla Říčná

 

ZÁŘÍ

Milí rodiče prvňáků,

je to neuvěřitelné, ale první měsíc školy je za námi. Září uteklo jako voda a z našich prvňáčků se během něj stali sebevědomí školáci.

První týden se děti seznámily s pravidly chování ve třídě, v jídelně i na zahradě a stále se je učí dodržovat. Učí se, jak k sobě být ohleduplní, respektovat se a neskákat si do řeči. Všichni se navzájem poznávají a z mnohých se velmi rychle stali kamarádi a kamarádky. Věřím, že spolu budou všichni dobře vycházet a stane se z nich sehraný tým, ve kterém si budou pomáhat. Už teď se děti navzájem podporují, když se někomu něco nedaří, z čehož mám velkou radost.

A co všechno se již Ježečci naučili?

V českém jazyce jsme začali velkými tiskacími samohláskami A, E, I, O, U. Děti se je učily psát, modelovaly je z drátků a z modelíny. Třídily obrázky podle toho, na které z těchto písmen názvy věcí na nich zobrazených začínají. Elektrárnu jsme zařadili pod E, autobus pod A, injekci pod I. Sadu slov na dané samohlásky jsme doplnili dalšími slovy, které na obrázcích chyběly. Došlo také na první pokusy o hláskování slov – O-K-N-O – OKNO. Když jsme se důkladně seznámili se samohláskami, přidali jsme k nim souhlásku M. To už jsme dokázali přečíst spoustu slov a krátkých vět. Slova čteme po jednotlivých písmenech a teprve poté je vyslovujeme celá. Dáváme si také pozor na výslovnost dlouhých samohlásek. K samohláskám a písmenu M jsme připojili písmena T, J, L a B. Stejně jako samohlásky jsme i souhlásky modelovali z drátků a z modelíny, hledali jsme je ve slovech a říkali jsme si slova, která na ně začínají. Čteme už spoustu dvou, tří a čtyřpísmenných slov a pomalu nás čekají slova pětipísmenná.

V matematice jsme hodně používali montessori pomůcky sloužící k pochopení množství. Děti byly moc šikovné, a tak jsme mohli velmi brzy přejít ke psaní číslic. Také jsem do výuky zařadila pár prvků z Hejného metody. Pracovali jsme s krokovacím pásem, který nám posloužil k prvotnímu sčítání do šesti. Stejně jsme použili hru Autobus. Ve třídě jsme vytvořili nejprve tři, později čtyři autobusové zastávky, po kterých se pohyboval autobus. Na každé zastávce přistoupil určitý počet cestujících, které si děti mohly jakkoliv značit na mazací tabulky. Někteří kreslili panáčky, někdo si dělal puntíky, část dětí si zapisovala rovnou čísla, někdo používal prsty. Podstatou hry bylo říct, ukázat na prstech či zapsat, kolik cestujících vystoupilo na konečné. Hra rozvíjí jak kreativitu v různorodosti zápisu úlohy, tak intuitivní sčítání. Během měsíce se všichni vystřídali jako řidiči autobusu a tedy jako zadavatelé úloh. Já jsem mezitím psala úlohy na tabuli. Mnohé děti mne začaly napodobovat a nakonec se takto všichni naučili správný zápis příkladu sčítání. Poslední dva dny jsme se začali zabývat i vystupováním cestujících – odčítání, které nás spolu s porovnáváním čeká v říjnu.

Spoustu nových věcí se děti dozvěděly také v prvovědě. V té jsme se první dva týdny zaměřili především na pravidla chování a orientaci ve škole. Dále jsme se učili o tom, koho všechno můžeme potkat v prostorách školy a co daná osoba ve škole dělá. Součástí výuky bylo také to, jak se máme chovat k sobě navzájem.

V pracovní výchově jsme se zaměřili především na udržování pořádku ve třídě. Také jsme něco málo vyráběli, abychom rozvíjeli jemnou motoriku.

V angličtině se Ježečci seznámili s ptáčkem Speakym - průvodcem projektu Cool Animal School - Learning through joy - komplexním multimediálním edukačním programem založeným na 50 autorských básničkách a veršovaných příbězích o zvířatech (v AJ). Metodika výuky angličtiny je založena na systematické práci s piktogramy a ideogramy, do kterých je každá básnička rozdělena. Dále je zaměřena na rozvoj imaginace a kreativity a na propojování poznatků napříč vzdělávacími oblastmi s aktivním zapojením průřezových témat. Při prvním setkání s paní učitelkou Martinou se děti nejprve podívaly na celou Speakyho písničku a hledaly v ilustraci odpovědi na různé otázky, přičemž pro nalezení odpovědí na některé z nich se musely na chviličku pořádně zamyslet, někdy až zasnít. Dále si se Speakym zatancovaly jeho písničku (každá básnička je zhudebněna a náleží k ní pohybově-dramatické prvky pro podporu učení na základě principů multisensoriálního přístupu). Poté každé z dětí Speakyho pozdravilo a krátce se mu představilo (Hello, Speaky, My name is/I am...). Při výtvarné části integrovaného dvouhodinového bloku (se zapojením metody CLIL) se děti měly zamyslet, jak by se Speakymu co nejlépe představily prostřednictvím jakési velkoformátové obrazové vizitky a tu ztvárnit kombinovanou technikou. Při druhém setkání s paní učitelkou Martinou si děti nejprve zařádily u pohybově - dramatického ztvárnění Speakyho písničky, poté jim paní učitelka rozdala sady obrázkových kartiček a vysvětlila jim, jak s nimi budou pracovat (např. co znamenají symboly v levém dolním rohu každého obrázku). Následně se pro tuto hodinu zaměřili na kartičky, které znamenají nějakou činnost/aktivitu (většinou ekvivalent přísudku). Tyto výrazy si děti nejprve zafixovaly opakovanou zvukovou recepcí a percepcí a následně je měly dramaticky ztvárnit. Ostatní děti hádaly nejprve zdvižením příslušné kartičky a poté bylo jedno z nich předvádějícím vybráno, aby tuto činnost pojmenovalo. Při výtvarné části bloku si děti měly představit, na jaké nejúžasnější místo by chtěly, aby je Speaky vzal, a co by tam s ním chtěly zažít. To následně zpracovaly kombinovanou výtvarnou technikou a v závěru hodiny o svém díle každý krátce pohovořil. Pro shlédnutí audiovizuálních materiálů z učení hraním prosím navštivte Google komunitu Heřmánek.

Na dramatické výchově se děti naučily spoustu jazykolamů, vyzkoušely si pantomimu a učí se, jak správně dýchat a mluvit.

Hudební výchova se v září nesla v duchu opakování známých písní, děti si zahrály hru na zpívanou otázku a odpověď a naučily se, jaký je rozdíl mezi tónem a zvukem.

Září tedy bylo plné nových zážitků a poznatků a já doufám, že i říjnem projdeme se stejným nadšením a touhou poznávat nové věci jako v září.

Adéla Říčná

Sociální sítě
 
 

Kalendář
Celý výpis akcí